twitter

image1 image1 image1 image1

Wpływ sposobu rozdrabniania próbki do badań na jej skład granulometryczny

Sławomir Walczyński

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Streszczenie. Przedstawiono wyniki badania składu granulometrycznego próbek laboratoryjnych pobranych z mieszanek oraz materiałów paszowych. Próbki rozdrabniano za pomocą trzech różnych młynków mielących zgodnie z normą EN-ISO 6498 (PL) Pasze – wytyczne do przygotowania próbki. Pomiar wielkości cząstek przeprowadzono metodą optyczno-elektroniczną za pomocą analizatora IPS UA. Jest to aparat do określania granulacji cząstek stałych w powietrzu w zakresie od 2 do 2000 m. Wraz ze zmniejszaniem się wielkości oczek sita w rozdrabniaczu procentowa zawartość cząstek drobnych rozdrabnianych pasz zwiększała się. Ilość cząstek do 100 m wyniosła maksymalnie 67,6% dla pszenicy rozdrabnianej na młynku z sitem 0,5 mm.   Uzyskane dane potwierdziły zbieżność uziarnienia próbek rozdrabnianych za pomocą młynka  ultraodśrodkowego z sitem 1,0 mm i tarczowego z minimalną szczeliną roboczą.

Słowa kluczowe: pasze, skład granulometryczny, metoda optyczno-elektroniczna.

 

Influence of the method of sample grinding for testing on the particle size

Sławomir Walczyński

National Research Institute of Animal Production, National Feed Laboratory

Summary. The paper presents the results of the granulometric composition of laboratory samples of mixtures and feed materials. The samples were ground using three different grinding mills according to EN-ISO 6498 (PL) Feed – guidelines for sample preparation. Particle size measurement was performed by opto-electronic method using IPS UA analyzer. It is an apparatus for determining the granulation particles in the air in the range of 2 to 2000 microns. During the study it was observed that along with decreasing size of the sieve in a grinder percentage of fine particles crushed feed increased. Number of particles to a maximum of 100 microns was 67,6% for wheat milled with the sieve of 0,5 mm. The data obtained confirmed the convergence of the particle size distribution of samples to be ground by the ultra-centrifugal mill with 1,0 mm sieve and disc grinder with minimum aperture. 

Key words: feeding stuffs, granulometric composition, opto-electronic method.