twitter

image1 image1 image1 image1

Kontrola jakości pasz a wymagania w obszarze prawnie regulowanym   

Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy,
Krajowe Laboratorium Pasz

Streszczenie. W ostatnich latach w ramach urzędowej kontroli pasz w zakresie oceny jakości handlowej  badano rocznie ponad 2500 próbek pasz. Zakres badań obejmował podstawowe składniki pokarmowe (wilgotność, popiół surowy, białko ogólne, tłuszcz surowy, włókno surowe), wartość energetyczną mieszanek paszowych dla drobiu,  makroelementy (fosfor, wapń, magnez, sód, potas), mikroelementowe dodatki paszowe (żelazo, mangan, cynk, miedź, jod, selen), inne dodatki paszowe (etoksyquin, witamina A, witamina E, lizyna, metionina) oraz  niepożądane zanieczyszczenia (szkodniki żywe, zanieczyszczenia botaniczne, fluor i azotyny). Badano także homogeniczność pasz (na podstawie stopnia wymieszania chlorków, wapnia, cynku i miedzi). Wykonywane były badania jakościowe i ilościowe produktów genetycznie zmodyfikowanych w paszach mających na celu potwierdzenie obecności autoryzowanych produktów i  prawidłowości oznakowania pasz zawierających produkty genetycznie zmodyfikowane. W pracy oceniono metody pobierania próbek i badania pasz w aspekcie aktualnych zaleceń dotyczących badań w obszarze regulowanym. Zwrócono uwagę na nowe, kompleksowe podejście do pomiaru, uwzględniające czynności wykonywane przez klienta jako zleceniodawcę badań i laboratorium zwane „cyklem pomiarowym”.

Słowa kluczowe: urzędowa kontrola pasz, jakość handlowa, cykl pomiarowy, wymagania.

 

Official control of feeds and requirements in the legally regulated scope

Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka

National Research Institute of Animal Production

National Laboratory for Feedingstuffs, st. Chmielna 2, 20-079 Lublin

Summary. During past few years, every year more than 2500 feed samples in the field  of market quality were tested. The tested scope was including basic nutrients (moisture, crude ash, crude protein, crude fat and crude fiber), energetic feed mixture value for poultry, macroelements (calcium, phosphorus, magnesium, sodium and potassium), microelemental feed additives (iron, manganese, zinc, copper, iodine, selenium) other feed additives (ethoxyquin, vitamin A, vitamin E, lysine, methionine) and undesirable impurities (alive pests, botanical impurities, fluorine, nitrite). Moreover, homogeneity of feed mixture has been investigated (on the basis of mixing degree of chlorides, calcium, zinc and copper). Quality and quantity analyses of genetically modified feed products in feedingstuffs has been also investigated for confirmation of the presence of authorized modifications and for correct labeling of these products in feeds. In the paper, the method of sampling and testing of feedingstuffs have been evaluated in the scope of the actual legal requirements. The new, complex approach covering the actions taken by the customer and by the laboratory, which is called the measurement cycle, have been spotted in the paper.

Key words:  official feed control, market quality, measurement cycle, requirements.