twitter

image1 image1 image1 image1

Zastosowanie spektrometrii bliskiej podczerwieni w urzędowej kontroli pasz    

Waldemar Korol, Sławomir Walczyński, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Anna Sawicka

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy,
Krajowe Laboratorium Pasz

Streszczenie. Sprawdzono metodę spektrometrii odbiciowej w bliskiej podczerwieni (NIRS) w badaniach podstawowego składu chemicznego pasz (wilgotność, popiół surowy, białko ogólne, tłuszcz surowy, włókno surowe  i skrobia) i ich homogeniczności. Badaniami objęto 152 próbki pasz. Wyniki badań pasz metodą NIRS porównano z wynikami badań uzyskanych metodami standardowymi. Na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzono wstępną walidację metody NIRS w oparciu o normę PN-EN ISO 12099:2013. Uzyskano następujące parametry precyzji (powtarzalność) badania materiałów i mieszanek paszowych: wilgotność i białko ogólne 1,1-1,2%;  popiół surowy 2,1%; włókno surowe 3,0% i tłuszcz surowy 4,1%. W przypadku mieszanek paszowych obciążenie metody NIRS (w porównaniu do metod standardowych) wyniosło: wilgotność 2,3%; białko ogólne 0,5%; skrobia 3,2%; popiół surowy 5,6%, tłuszcz surowy 5,4% i włókno surowe 19,3%. Po wprowadzeniu poprawki na obciążenie uzyskano zadowalające wyniki badania materiałów odniesienia (mieszanki paszowe) z badań biegłości.  Metoda NIRS może być stosowana w urzędowej kontroli pasz jako metoda przesiewowa. Wyniki badań metodą NIRS niezgodne z wymaganiami powinny być potwierdzone metodami oficjalnymi.

Słowa kluczowe: podstawowe składniki odżywcze, badanie, spektrometria bliskiej podczerwieni, kontrola urzędowa,

 

Using of near infrared spectrometry in the official feed control

Waldemar Korol, Sławomir Walczyński, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Anna Sawicka

National Research Institute of Animal Production

National Laboratory for Feedingstuffs, st. Chmielna 2, 20-079 Lublin

Summary. A method of near infrared reflectance spectrometry (NIRS) has been checked for basic nutrients (moisture, crude ash, crude protein, crude fat, crude fiber and starch) and feed homogeneity testing. Total number of 152 feed samples have been tested. The results of the NIRS method have been compared with those obtained by standard methods. Preliminary validation of the NIRS method based on the standard PN-EN ISO 12099:2013 has been conducted on the basis of the results obtained by the NIRS method. The following precision parameters for feed materials and feed mixtures (repeatability) have been obtained:  moisture content and crude protein 1,1-1,2%;  crude ash 2,1%; crude fiber 3,0% and crude fat 4,1%. Bias of the NIRS results (compared to standard method results) were as follows: moisture content 2,3%; crude protein 0,5%; starch 3,2%; crude ash 5,6%, crude fat 5,4% and crude fiber 19,3%. After bias correction, laboratory has obtained satisfactory results of PT reference materials (feed mixtures) testing. The NIRS method can be used as screening method in official feed control. NIRS results which are not compliant with requirements should be confirmed by standard methods.

Key words:  feedingstuffs, basic nutrients, testing, near infrared spectrometry, official control,