twitter

image1 image1 image1 image1

Oznaczanie zawartości substancji czynnych i homogeniczność pasz leczniczych – wyniki badań w latach 2006 - 2013

Maja Chyłek-Purchała, Beata Kozak, Monika Przeniosło - Siwczyńska,
Aleksandra Grelik, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie. Celem podjętych badań była ocena jakości i bezpieczeństwa pasz leczniczych wytwarzanych w Polsce i stosowanych u zwierząt hodowlanych w zakresie oznaczania zawartości substancji czynnych i homogeniczności. W latach 2006 – 2013 zbadano łącznie 2565 próbek pasz leczniczych, produktów pośrednich i premiksów leczniczych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w 187 próbkach pasz leczniczych (7,7%) zawartość antybiotyku nie zgadzała się z deklarowaną lub pasza nie była homogeniczna, tzn. wartość współczynnika zmienności (CV) była większa niż 15%. We wszystkich badanych premiksach leczniczych zawartość substancji aktywnej była zgodna z deklarowaną. Badane próbki produktu pośredniego zawierały tylozynę jako substancję czynną o zawartości 2 g/kg oraz chlorotetracyklinę o zawartości 1,5 g/kg i spełniały wymagania, co do zawartości substancji czynnej i homogeniczności.

Słowa kluczowe: pasze lecznicze, antybiotyki, homogeniczność, urzędowa kontrola.

 

Determination of active substances and homogeneity of medicated feeds – results for 2006 - 2013

Maja Chyłek-Purchała, Beata Kozak, Monika Przeniosło - Siwczyńska,
Aleksandra Grelik, Krzysztof Kwiatek

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs

National Veterinary Research Institute

Summary. The aim of the study was the evaluation of quality and safety of medicated feedingstuffs manufactured and designed for farmed animals in Poland in order to evaluate the content of active substances and their homogeneity. Overall, in 2006 - 2013, 2565 samples of the medicated feedingstuffs, medicated premixes, intermediate products and cleaning mixtures were examined. Among the medicated feeds, 187 (7,7%) were non-compliant with declaration or their homogeneity was incorrect – the value of CV was > 15%. In all medicated premixes, the antibiotic content was consistent with the declaration. The analysed samples of intermediate products included tylosin at the level of 2g/kg and chlortetracycline at the level of 1,5 g/kg and met the requirements for the concentration of antibiotic and homogeneity.

Key words:  medicated feed, antibiotics, homogeneity, official control.