twitter

image1 image1 image1 image1

Występowanie C. botulinum w paszach dla bydła

Tomasz Grenda, Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie. Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie badań kiszonek w latach 2010 – 2014, przy wykorzystaniu tradycyjnych metod mikrobiologicznych oraz metod biologii molekularnej opartych na technice PCR, w kierunku wykrywania i określania typów toksycznych C. botulinum. Uzyskane wyniki wskazały na obecność C. botulinum  typu D w 2 próbkach kiszonek oraz próbce kału pochodzących z przypadku botulizmu u bydła. Pozytywne rezultaty otrzymano z  odczytów testu PCR oraz seroneutralizacji na myszach wykonanego dla dwóch próbek surowicy krwi od bydła skarmianego wspomnianymi kiszonkami. Wykorzystane metody PCR umożliwiły wykrywanie C. botulinum ze 100% specyficznością, bez konieczności przeprowadzania długotrwałego procesu izolowania i weryfikacji przynależności szczepów o podobnym fenotypie do tego gatunku.

Słowa kluczowe: Clostridium botulinum, kiszonki, bydło, PCR, real – time PCR.

 

C. botulinum  occurrence in cattle feeds

Tomasz Grenda, Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Krzysztof Kwiatek

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs

National Veterinary Research Institute

Summary. The aim of this study was silages samples examination, gathered in the years 2010 – 2014, by using methods based on traditional microbiology and PCR molecular technique for C. botulinum detection and toxin types determination.  The obtained results indicated on C. botulinum type D presence in 2 silages and 1 faeces samples connected with botulism case occurrence. The positive results from PCR and seroneutralization mouse bioassay conducted on 2 samples of blood, linked with mentioned botulism case, were obtained. The usage of PCR based methods enable detection with 100% specificity, without necessity of long and labour – consuming phenotypically – similar strains isolation and verification process.

Key words:  Clostridium botulinum, silages, cattle, PCR, real – time PCR