twitter

image1 image1 image1 image1

Organizmy genetycznie zmodyfikowane – węzeł gordyjski

Zbigniew Sieradzki, Zbigniew Osiński, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Streszczenie. W rozpatrywaniu problemu organizmów genetycznie zmodyfikowanych najczęściej porusza się temat bezpieczeństwa roślin genetycznie zmodyfikowanych stosowanych w produkcji pasz i żywności. Większa część społeczeństwa przykłada do jakości i bezpieczeństwa żywności znaczną uwagę. Dlatego też szczególnie w tym przypadku zasada przezorności działa ze szczególnym nasileniem, nie zawsze przekładając się na racjonalne, logiczne działania i zachowania. Obserwujemy to w przypadku zdecydowanie negatywnego nastawienia konsumentów do żywności i pasz genetycznie zmodyfikowanych. Postawa ta nie jest poparta posiadaną wiedzą, wynika z prostych, stereotypowych zachowań i przesądów. Sprawę komplikuje ponadto brak rzetelnej informacji przekazywanej przez środki masowego przekazu, których uwaga również i w tym przypadku skupia się na taniej sensacji. Powoduje to, że prawdziwe, udokumentowane dane naukowe, korzyści wynikające ze stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych, ogromny potencjał technologii modyfikacji genetycznej, ale również realne problemy i potencjalne zagrożenia z ich strony są negowane, zastępowane wyświechtanymi tezami i argumentami z pogranicza naukowego absurdu. W niniejszym artykule staramy się przekonać do oceny GMO w sposób racjonalny, pozbawiony histerii, w oparciu o dane naukowe bez powielania sloganów o wyłącznie negatywnym oddziaływaniu GMO na środowisko, ludzi i zwierzęta.

Słowa kluczowe: GMO, pasza, żywność.

 

Genetically modified organisms - the Gordian knot

Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński, Zbigniew Sieradzki

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs

National Veterinary Research Institute

Summary. In considering the issue of genetically modified organisms in most cases its moves on the safety of genetically modified plants used in the production of feed and food. The greater part of society applied considerable attention to the quality and safety of food. Therefore, especially in this case, the precautionary principle operates with particular severity, does not always translate into a rational, logicalaction and behavior. We observe this in strong negative consumer attitudes toward genetically modified food and feed. This attitudeis not backed by the possessed knowledge, rather by a simple, stereotypem behavior and superstition. The lack of reliablei nformation provided by the media, whose attention also in this case focuses on sensationalism complicates the matter much further. The resultis that the real, documented scientific data, the benefits arising from the use of genetically modified organisms, the huge potential of GM technology, but also the real problems and potential risks are denied, replaced by pseudoscience theses and scientific arguments on the border of the absurd. In this article we try to convince the assessment of GMOs in a rational manner, devoid of hysteria, based on scientific data without duplication of slogans as regards negative impact of GMOs on the environment, humans and animals.

Keywords: GMO feed, food.