twitter

image1 image1 image1 image1

Pasze ekologiczne – wymagania prawne i perspektywy rozwoju

Zbigniew Osiński, Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Sieradzki

Zakład Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Streszczenie. Udział sektora rolnictwa ekologicznego rośnie w większości państw członkowskich UE. W ostatnich latach szczególnie wyraźny jest wzrost zapotrzebowania konsumentów na produkty rolnictwa ekologicznego. Celem wspólnotowych ram prawnych regulujących sektor produkcji ekologicznej, w tym pasz, powinno być zagwarantowanie uczciwej konkurencji i właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego produktów ekologicznych, a także utrzymanie zaufania konsumentów w stosunku do produktów oznaczonych, jako ekologiczne. Ekologiczna produkcja zwierzęca powinna być z zasady powiązana z użytkami rolniczymi, odpowiednimi wieloletnimi systemami płodozmianu i żywieniem zwierząt ekologicznymi paszami, wytworzonymi przez dane gospodarstwo lub przez sąsiadujące z nim gospodarstwa ekologiczne. Pasze przetworzone powinny być produkowane przy użyciu takich metod przetwarzania, które gwarantują przestrzeganie zasad produkcji ekologicznej i utrzymanie zasadniczych cech produktu na wszystkich etapach produkcji.

Słowa kluczowe: pasze ekologiczne, prawo paszowe.

 

Organic feed – legal requirements and perspectivesof development

Zbigniew Osiński, Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Sieradzki

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs

National Veterinary Research Institute

Summary: The share of the organic agricultural sector is on the increase in most off the UE countries. In recent years notable increase in consumer demand for organic products is observed. The aim of the Community legal framework governing the sector of organic production, including the production of feed, should be set to ensure fair competition and a proper functioning of the internal market in organic products, and to maintain consumer confidence in products labelled as organic. The organic production of livestock should in principle provide for a close relationship between such production and the land, suitable multiannual rotation systems and livestock feeding with organic feed, produced on the own farm or on neighbouring organic farms. The organic processed feed should be produced by the use of processing methods which guarantee that the organic integrity and vital qualities of the product are maintained through all stages of the production chain.

Keywords: organic feed, feed law.