twitter

image1 image1 image1 image1

Korzyści stosowania wermikulitu w produkcji zwierzęcej

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Marina Struzik

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. Wermikulit jest znany głównie jako technologiczny dodatek paszowy i środek przeciwzbrylający ułatwiający mieszanie pasz. Celem pracy było przedstawienie innych właściwości wermikulitu i korzyści jego zastosowania w produkcji zwierzęcej. Właściwości sorpcyjne wermikulitu, wiązanie szkodliwych gazów (amoniak, siarkowodór) powstających w produkcji zwierzęcej, stabilizacja środowiska przewodu pokarmowego zwierząt, przeciwdziałanie biegunkom, dają w efekcie  poprawę wskaźników odchowu zwierząt. Efektywność działania wermikulitu może zależeć od jego pochodzenia i warunków obróbki termicznej (ekspandowanie). Wyniki badań pierwiastków szkodliwych, kadmu, ołowiu, arsenu i fluoru w wermikulicie pochodzącym z Uzbekistanu, okazały się wielokrotnie niższe od ich maksymalnych zawartości w paszach. W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań. Badania będą kontynuowane w zakresie oceny parametrów bezpieczeństwa, jak też jakości i efektywności w żywieniu zwierząt.

Słowa kluczowe: produkcja zwierzęca, wermikulit, potencjalne korzyści.

 

Benefits of vermiculite using in animal production

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Marina Struzik

National Research Institute of Animal Production

National Laboratory for Feedingstuffs in Lublin

Summary. Vermiculite is recognized in animal production mainly as a technological feed additive  and anti-caking agent used for making mixing of the feed easier. The aim of the paper was to present other properties of vermiculite and benefits of its using in animal production. Sorption properties of vermiculite, binding of undesirable gases like ammonia and sulphur hydride formed during animal production, digestive tract stability, diarrhoea prevention, give benefits by increasing of  rearing parameters. Effectivity of vermiculite can depend on its origin and parameters of thermic processing (expanding). Results of undesirable elements, cadmium, lead, arsenic and fluorine in tested vermiculite from Uzbekistan, were several times lower than maximum contents of these elements in feedingstuffs.  The paper presents results of preliminary studies. Studies will be carried on  in the scope of safety and quality parameters as well as effectivity in animal feeding.

Keywords: animal production, vermiculite, potential benefits.