twitter

image1 image1 image1 image1

Cynk w żywieniu zwierząt – zalecenia żywieniowe a wymagania prawne

Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Waldemar Korol

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. W pracy przedstawiono zapotrzebowanie na cynk u zwierząt gospodarskich i domowych oraz zalecane dodatki tego mikroelementu do mieszanek paszowych. Przedstawiono także aktualne wymagania prawne dotyczące maksymalnych zawartości cynku w mieszankach paszowych dla zwierząt służących do produkcji żywności i zwierząt domowych. W pracy wskazano także kierunki działań zmierzających do ograniczenia stosowania dodatków cynku w żywieniu zwierząt na podstawie opinii naukowej EFSA i proponowane ograniczenia maksymalnych zawartości, zależnie od gatunku zwierząt i użytkowości. Zgodnie z opinią naukową EFSA, nowe wymagania pozwoliłyby ograniczyć wydalanie cynku do środowiska o 20%, jednocześnie nie wpływając na zdrowie i produkcyjność zwierząt.      

Słowa kluczowe: cynk, pełnoporcjowe mieszanki paszowe, maksymalna zawartość.

 

Zinc in animal feeding – allowances and legal demands

Grayna Bielecka, Jolanta Rubaj, Waldemar Korol

National Research Institute of Animal Production

National Laboratory for Feedingstuffs in Lublin

Summary. The paper presents zinc requirements of food-producing and pet animals and recommended zinc additions to complete feed, as well as current legal demands relating to maximum zinc contents. The paper also indicates current activities for reduction of zinc additives in animal nutrition and newly proposed decreased maximum contents depending on animal species and productivity on the basis of scientific opinion of EFSA. According to EFSA opinion, new requirements could reduce zinc emission by 20% without any adverse effects for animal health and productivity.

Keywords: zinc, complete feed, maximum content.