twitter

image1 image1 image1 image1

Zadania europejskiego laboratorium referencyjnego ds. dodatków paszowych

Marek Walczak, Waldemar Korol 1, Krzysztof Kwiatek, Teresa Szprengier-Juszkiewicz

Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB w Puławach

1 Instytut Zootechniki PIB, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. W pracy przedstawiono realizację zadań Europejskiego Laboratorium Referencyjnego ds. Dodatków Paszowych (EURL-FA) na przykładzie 14-tych Warsztatów, które odbyły się w dniach 13-14 listopada 2014 roku w Instytucie Materiałów Referencyjnych i Pomiarów (IRMM) w Geel (Belgia). Warsztaty połączono z obchodami 10. rocznicy powstania EURL-FA. W Warsztatach udział wzięli przedstawiciele Krajowych Laboratoriów Referencyjnych (NRL) krajów UE. Główne zadania EURL-FA to wspomaganie procesu rejestracji dodatków paszowych przez ocenę metod badań dodatków paszowych pod kątem ich wykorzystanie w kontroli urzędowej, interpretacja wyników badań dodatków, zapewnienie jakości badań NRL przez organizację badań biegłości PT. Podczas Warsztatów omówiono bieżące problemy i określono plan zadań w zakresie oceny metod badań dodatków paszowych dla potrzeb rejestracji i  plan organizacji PT w roku 2015.

Słowa kluczowe: dodatki paszowe, rejestracja, kontrola, zadania EURL-FA.

 

The tasks of the European Reference Laboratory for Feed Additives

Marek Walczak, Waldemar Korol 1, Krzysztof Kwiatek, Teresa Szprengier-Juszkiewicz

National Veterinary Research Institute in Pulawy

1 National Research Institute of Animal Production, National Laboratory for Feedingstuffs in Lublin

Summary. The paper presents the tasks of the European Reference Laboratory for Feed Additives (EURL-FA) on the example of the 14th Workshop EURL-FA on 13-14 November 2014 in the Institute of Reference Materials and Measurements (IRMM) in Geel (Belgium). The Workshop was connected with the 10th Jubilee EURL-FA. The participants of this event were representatives of National Reference Laboratories (NRL). Main task of EURL-FA is to support the authorization procedure by evaluation of test methods for feed additives for the purpose of official control, as well as interpretation of test results and quality assurance through the organization of proficiency testings (PTs). The current problems were discussed during the Workshop and the plan of tasks for authorization and control matter in 2015 were defined.  

Key words: feed additives, authorization, control, task of EURL-FA