twitter

image1 image1 image1 image1

Miedź w mieszankach paszowych – zalecenia żywieniowe, wymagania prawne, wyniki badań

Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Waldemar Korol

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. W pracy przedstawiono zapotrzebowanie na miedź u zwierząt gospodarskich, zwłaszcza u drobiu i świń, oraz zalecane dodatki tego mikroelementu do mieszanek paszowych dla tych zwierząt. Przedstawiono także aktualne wymagania prawne dotyczące maksymalnych zawartości miedzi w mieszankach paszowych dla zwierząt służących do produkcji żywności oraz wyniki badań materiałów i mieszanek paszowych w zakresie zawartości tego mikroelementu.  Maksymalna zawartość miedzi w mieszankach paszowych dla  prosiąt do masy ciała 15 kg wynosi 170 mg/kg, w mieszankach dla pozostałych zwierząt (świnie drób)  25 mg/kg. Średnie ilości miedzi wnoszone do mieszanek paszowych dla drobiu i świń  wraz z materiałami paszowymi wynoszą od 4 mg/kg do 8 mg/kg. Wyniki badań wskazywały  na przekroczenie maksymalnych zawartości  miedzi, średnio w 7,6% badanych próbek mieszanek paszowych, stwarzając zagrożenia dla środowiska i ryzyko dyskwalifikacji paszy.

Słowa kluczowe: miedź, pełnoporcjowe mieszanki paszowe, materiały paszowe, maksymalna zawartość.

 

Copper in animal feeding stuffs – allowances, legal demands, test results

Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Waldemar Korol

National Research Institute of Animal Production

National Laboratory for Feedingstuffs in Lublin

Summary. The copper requirements of swine and poultry and recommended copper addition to compound feeds for these food-producing animals were presented in the paper. Current legal demands relating to maximum copper contents in compound feeds were also shown. Maximum contents of copper in compound feeds for piglets up to 15 kg body mass is 170 mg/kg whereas in compound feeds for the rest animals (swine and poultry) equal to 25 mg/kg.  Average copper amounts contributed to compound feeds with feed material components were from 4 mg/kg to 8 mg/kg.  The present study found that the maximum contents were exceeded in the analyzed samples by 7.6% for copper, posing a threat to the environment  and a risk to feed disqualification.

Key words: copper, complete feed, feed materials, maximum content.

 

Odnośniki:

Commission Regulation (EC) No 1334/2003 of 25 July 2003 amending the conditions for authorisation of the number of additives in feedingstuffs belonging to the group of trace elements. (2003) Official Journal EU  L 187, 26.07.2003, 11-15.

Grela E., Skomiał J. (red) 2014. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Normy żywienia świń. Wyd. IFZZ, Jabłonna.

Korol W., Mojek E., Matyka S. (1988). Ocena składu chemicznego fosforanów pastewnych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 426 Chemia - Nieorganiczne związki fosforowe, 146-153.

Kabata-Pendias A., Pendias H. (1999). Biogeochemia pierwiastków śladowych, PWN Warszawa.

Korol W., Nieściór H., Zygmunt B., Bielecka G. (2006). Ocena zawartości żelaza, manganu, cynku i miedzi w mieszankach paszowych dla drobiu. Roczn. Nauk. Zoot., 33, 1, 95-104.

Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Gagucki M. (2015). Ocena jakości handlowej pasz – stan aktualny i wyzwania.  Rozdział w monografii pt. „Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz  - Cz. II”, Pasze Przemysłowe, nr 3/4, 59-65.

Larbier M., Leclercq B. (1995). Żywienie drobiu, PWN Warszawa

Matyka S., Korol W., Jaśkiewicz T., Bartuzi G.(1990). Tabele składu chemicznego ziarna zbóż. Wyd. własne CLPP  Lublin.

Normy żywienia świń, 1993. Wartość pokarmowa pasz. IFŻZ PAN Jabłonna, Omnitech Press, Warszawa 1993.

Raw Material Compendium. A compilation of worldwide data sources. (1996) Novus Europe S.A. Brussels, pp. 541.

Rozporządzenie Komisji (WE) 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz - Dz. Urz. UE L 54/1, 26.2.2009.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 i uchylające dyrektywy 79/373/EWG, 80/511/EWG, 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję 2004/21/WE - Dziennik Urzędowy UE (OJ L 229/1).

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków paszowych wykorzystywanych w żywieniu zwierząt – Dziennik Urzędowy UE (OJ L 268/29).

Smulikowska S., Rutkowski A. (red) 2005. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz. Normy żywienia drobiu. Wyd. IFZZ, Jabłonna.

Underwood E.J., Suttle N.F. (2001). The mineral nutrition of livestock, CABI Publishing, 3rd edition, 614 pp.