twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena stopnia zaspokojenia potrzeb żywieniowych koni na podstawowe składniki pokarmowe przy stosowaniu tradycyjnych pasz pobieranych przez zwierzęta w systemie ad libitum (do woli)

Michał Pluta1), Zbigniew Osiński2)

1)Katedra Hodowli i Użytkowania Koni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13.

2)Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie. W hodowli zwierząt żywienie jest najważniejszym elementem zapewniającym podstawowe potrzeby bytowe, ale również w sposób znaczący wpływający na zdrowie, produkcyjność, a w niektórych przypadkach także użytkowość utrzymywanych gatunków. Tradycyjne żywienie koni w naszym kraju oparte jest na zadawaniu siana i owsa. Badane konie poddane zostały trzem wariantom eksperymentów prowadzonych w warunkach żywienia ad libitum: a) bez obciążenia ich pracą, wykonujące znormalizowaną, progresywnie narastającą pracę b) pod siodłem i c) w zaprzęgu (w sankach). Celem niniejszych badań jest dostarczenie informacji o zakresie spożywania tradycyjnie przygotowywanych w gospodarstwach pasz dla przedstawicieli krajowych małych koni i kuców, oraz czy takie pasze są w stanie zaspokoić zapotrzebowanie koni na podstawowe składniki pokarmowe. We wszystkich przeprowadzonych eksperymentach zaobserwowano u koni tendencję do przekraczania zapotrzebowania na składniki pokarmowe, przy czym przekroczenia dotyczyły głównie białka ogólnego strawnego, suchej masy, a w ograniczonym zakresie energii strawnej. Dlatego przy zachowaniu zasad karmienia normowanego, zależnego od wieku koni, stanu fizjologicznego i wykonywanej pracy, należałoby zastanowić się nad zastosowaniem dodatków paszowych, które pozwoliłyby na zbilansowanie potrzeb hodowanych zwierząt oraz obniżenie kosztów ich chowu i hodowli.

Słowa kluczowe: pasze dla koni, praktyki żywieniowe, konie.

 

Assessment of the meeting of nutritional needs of horses on basic  nutrients while using traditional feeds consumed by animals ad libitum

Michał Pluta1), Zbigniew Osiński2)

1)Department of Horse Breeding and Use, University of Life sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland.

2)Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs. National Veterinary Research Institute in Pulawy.

Summary. In animal husbandry, nutrition is one of the most important element ensuring not only basic living needs, but also significantly affecting health, productivity and in some cases the utility of the held species. In our country the traditional horses’ diet is based on hay and oats. Examined horses were subjected to three variations of the experiment, conducted in ad libitum feeding conditions: a) without working, doing normal, progressively increasing work b) under the saddle, and c) in sleds. The aim of the study was to provide information on the consumption of traditionally prepared feed by the representatives of small horses and ponies, and to find out if these kinds of feed meet the nutritional needs of horses on the basic nutrients.  In all conducted experiments it was observed that all horses tend to exceed the demand on nutrients, particularly the excess was related to total digestible protein, dry matter, and in a smaller extend digestible energy. Therefore, while maintaining the principle of normative feeding, related to horse’s age, physical condition and type of the work, the use of feed additives enabling the balancing of the nutrition needs of animals and decreasing the costs of the husbandry of the animals should be considered.

Keywords: equine feed, feeding practices, horses.

 

Piśmiennictwo

Aiken G.E., Potter G.D., Conrad B.E., Evans J.W.: Growth performance of yearling horses grazing bermudagrass pastures at different grazing pressures. J. Anim. Sci. 67: 10, 15 ref. s. 2692-2697, 1989.

Budzyński M.J., Kamieniak J., Słomka Z., Sołtys L.: Program krajowej hodowli i produkcji koni w latach 1997-2000. Zesz. Nauk. AR Szczecin, nr 177, Zoot.  XXXV, s. 5-14, Szczecin 1997. 

Chachułowa J., Budzyński M., Chrzanowski Sz.: Normy żywienia koni. Omnitech Press, Warszawa 1994.

Palmgren Karlsson C., Lindberg J.E., Rundgren M.: Associative effects on total tract digestibility of hay and oats in diets for horses. EAAP - 48th Annual Meeting, s. 395, Vienna 1997.

Pluta M., Ocena żywienia koników polskich, arabokoników i kuców felińskich w systemie ad libitum oraz znormalizowanej pracy. Ann. UMCS, sectio EE, vol. XVIII, 20, Lublin, 145-154, 2000.

Pluta M., Kolstrung R., Somiany J.: The effect of age and some environmental agents on physiological parameters of Polish Konik horses during the harrowing.,  Ann. UMCS, section EE, vol. XXXI (3), Lublin, s. 40 – 52, 2013.

Pluta M., Osiski Z.: Variability of heart rate in primitive horses and their relatives as an indicator of stress level, behavioural conduct towards humans and adaptation to living in wild., Bull Vet Inst Pulawy 58, 495 – 501, 2014.

Polak G.: Wyniki rozrodu koni zimnokrwistych uczestniczących w programach ochrony zasobów genetycznych koni w latach 2008-2014. Przegląd Hodowlany PTZ, 1/2016, s. 15-19, 2016.

Sasimowski E., Budzyński M., Jeleń B., Kaproń M., Dziedzic R., Sapuła M., Seweryn A., Słomka Z.: Obserwacje nad zachowaniem się koni w warunkach wolnowybiegowej stajni i pobieraniem przez nie paszy zadawanej ad libitum. Pr. i Mat. Zoot., 20, s. 69-83, PWN Warszawa 1979.

Skulmowski J.: Metody określania składu pasz i ich jakości. PWRiL Warszawa 1974.

Sobczak Z., Langaj B., Miszkowicz D.: Próba określenia potrzeb pokarmowych koników polskich użytkowanych w rekreacji jeździeckiej przy wykorzystaniu pasz objętościowych. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Zoot. XXVII, nr 150, s. 157-163, Wrocław 1984.

Sweeting M.P., Houpt C.E., Houpt K.A.: Social facilitation of feeding and time budgets in stabled ponies. J. Anim. Sci., 60: 2, 19 ref. s. 369-374, New York 1985.

Zwoliński J.: Hodowla koni. PWRiL Warszawa 1977.