twitter

image1 image1 image1 image1

Wpływ dodatku drożdży piwnych do pasz dla koni na ogólny stan zdrowia tych zwierząt oraz uzyskiwanie korzystniejszych parametrów hematologicznych i biochemicznych krwi na przykładzie badań kuców Felińskich

Michał Pluta1), Jan Marczuk2), Krzysztof Lutnicki2), Ryszard Kolstrung1), Zbigniew Osiński3)

1)Katedra Hodowli i Użytkowania Koni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13.

2)Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 30.

3)Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Streszczenie.  W ramach uchwalonego Rozporządzeniem Komisji nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. katalogu materiałów paszowych, dopuszczonych jest do żywienia zwierząt wiele rodzajów pasz lub składników pomagających w przygotowaniu odpowiednich mieszanek paszowych. Umieszczenie w tym katalogu cennych pod względem żywieniowym materiałów paszowych, a nie w rejestrze dodatków paszowych, ułatwia ich szersze wykorzystanie i pozwala na przygotowanie tanich mieszanek paszowych, bogatych w odpowiednie składniki pokarmowe. Szczególnie jest to ważne dla hodowców koni, gdzie okres wczesnej wiosny wiąże się z koniecznością podawania paszy pokrywającej zwiększone zapotrzebowanie na składniki pokarmowe: białko, energię, tłuszcze, makro- i mikroelementy oraz witaminy. Dlatego przy żywieniu koni standardowo sianem i owsem, szczególnie w tym okresie, często konieczne jest stosowanie dodatków paszowych. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu preparatu zawierającego drożdże piwowarskie i młóto do suplementacji paszy koni, jako środka zapewniającego spełnienie potrzeb żywieniowych koni. Zbadano wpływ na ogólną kondycję zwierząt oraz podstawowe parametry hematologiczne i biochemiczne krwi. Pasza suplementowana preparatem drożdżowym wpłynęła korzystnie na ogólny stan zdrowia badanych koni i może być stosowana z dobrym skutkiem w karmieniu koni osłabionych, wycieńczonych chorobą lub narażonych na zwiększony wysiłek fizyczny. Użycie podobnych składem preparatów może być szczególnie polecane w żywieniu klaczy karmiących i koni sportowych.

Słowa kluczowe: materiały paszowe, dodatki paszowe, drożdże piwowarskie, pasze dla koni, praktyki żywieniowe.
 

The effect of addition of brewer's yeast to horses feed on the overall health of the animals and obtaining favourable haematological and biochemical blood parameters on the example of Felin ponies

Summary. Under the Catalogue of feed materials adopted by Commission Regulation No. 68/2013 of 16 January 2013, many types of feed or ingredients enabling the preparation of appropriate compound feed, are authorized for animal feeding. Inclusion in the catalog and not in the register of feed additives, of nutritionally valuable feed materials, enables their wider use and allows preparation of low-cost feed rich in adequate nutrients. This is particularly important for horse breeders, where the period of early spring is associated with the need of feeding covering the increased demand for nutrients: protein, energy, fat, macro- and microelements and vitamins. Therefore, when feeding the horses with hay and oats as standard, especially in this period, it is often necessary to use feed additives. The aim of this study was to investigate the effect of a preparation containing brewer's yeast and spent grain on supplementation of horses feed as a means of ensuring the meeting of the nutritional needs of the animals. The influence on the general condition of animals and basic haematological and biochemical parameters of blood was evaluated. Feed supplemented with the yeast preparation had a positive impact on the overall health of the examined horses and can be used with good results in feeding of weakened horses, exhausted from a disease or exposed to increased physical activity. The use of preparations of similar composition can be recommended, particularly in the nutrition of lactating mares and sport horses.

Keywords: feed materials, feed additives, brewers’ yeast, equine feed, feeding practices.
 

Piśmiennictwo

Chrzanowski Sz.; Żywienie koni, Wydawnictwo “Wieś Jutra” 2014.

Desrochers A. M., Dolente B.A., Roy M.F., Boston R., Carlisle S.; Efficacy of Saccharomyces boulardii for treatment of horses with acute enterocolitis. J Am Vet Med Assoc. 227(6):954-959, 2005.

Jouany J.P., Gobert J., Medina B., Brtin G., Julliand V.;  Effect of live yeast culture supplementation on apparent digestibility and rate of passage in horses fed a high-fiber or high-starch diet. J Anim Sci, 86(2), 339 – 347, 2008.

Jouany J.P., Medina B., Bertin G., Julliand V.;  Effect of live yeast culture supplementation on hindgut microbial communities and their polysaccharidase and glycoside hydrolase activities in horses fed a high-fiber or high-starch diet. J Anim Sci.87(9):2844-2852, 2009.

Medina B., Girard I.D., Jacotot E., Julliand V.; Effect of a preparation of Saccharomyces cerevisiae on microbial profiles and fermentation patterns in the large intestine of horses fed a high fiber or a high starch diet. J Anim Sci. 80(10):2600-2609, 2002.

Westendorf M.L., Wohlt J.E.; Brewing by-products: their use as animal feeds. Vet Clin North Am Food Anim Pract. 18(2):233-252, 2002.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych.

Community Register of feed additives, dostęp przez stronę www: http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm