twitter

image1 image1 image1 image1

Wpływ dodatku witaminy C do pasz na parametry fizjologiczne oraz koncentrację uwagi u koni rekreacyjnych na przykładzie testów sprawnościowych

Michał Pluta1),   Zbigniew Osiński2), Jerzy Lechowski3)

1)Katedra Hodowli i Użytkowania Koni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13.

2)Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

3)Katedra Biochemii i Toksykologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,ul.Akademicka 13.

Streszczenie. Jednym z rodzajów substancji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmów zwierząt, w tym hodowlanych są witaminy, które pełnią w każdym organizmie szereg ważnych ról, a ich niedobory mają zazwyczaj poważne konsekwencje dla zdrowia. Wiele witamin, w zależności od gatunku zwierzęcia, nie jest produkowanych w ich organizmach lub produkowane są w niewystarczającej ilości, a w takim przypadku muszą one być dostarczane wraz z pokarmem. Ich braki w paszy mogą powodować hipowitaminozy (niedobór witamin), co przekładać się może na słaby wzrost, brak apetytu, niedokrwistość, problemy w rozrodzie, gorszą odporność na choroby, męczliwość i mniejszą wydajność w pracy, słabsze i wolniejsze przekazywanie impulsów nerwowych lub inne choroby i niedoczynności. Jednak nadmiar witamin (hiperwitaminoza), może być również niekorzystny. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu dodatku witaminy C do dziennej dawki pokarmowej koni, żywionych owsem i sianem, na wskaźniki fizjologiczne oraz na sprawność procesu koncentracji uwagi badanych osobników w teście sprawnościowym. Przeprowadzone badania wskazują na pozytywny wpływ dodania kwasu askorbinowego do paszy dla koni, co wiązało się z lepszymi osiąganymi parametrami fizjologicznymi oraz lepszymi wynikami w teście sprawności koncentracji uwagi. Konie z grupy eksperymentalnej, przez miesiąc otrzymujące do dziennej porcji owsa dodatek witaminy C, potrzebowały mniej czasu na powrót wskaźników fizjologicznych do optymalnych wartości oraz ich organizmy lepiej aklimatyzowały się do warunków pracy. W przypadku, kiedy wystąpią okoliczności związane z pogorszeniem się stanu zdrowia koni, hodowca powinien ten biologicznie aktywny składnik dostarczać w paszy uzupełnionej odpowiednim dodatkiem paszowym.

Słowa kluczowe: witamina C, dodatki paszowe, pasze, konie.

 

The effect of supplementation of feed with vitamin C on the physiological parameters and attention span of recreational horses on the example of performance tests

Michał Pluta1),   Zbigniew Osiński2), Jerzy Lechowski3)

1)Department of Horse Breeding and Use, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland

2)Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs. National Veterinary Research Institute in Pulawy

3)Department of Biochemistry and Toxicology, Faculty of Biology and Animal Breeding University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland

Summary. Vitamins are one of those substances which are essential for appropriate functioning of animals, they play very important roles in every organism and their deficiency may have very serious health consequences.  Many vitamins, depending on the species of the animals, are not produced in their bodies or are produced is in a small extent, therefore they must be supplied with food. Lack of the vitamins in feed can cause hypovitaminosis (vitamins deficiency), which may lead to weak growth, lack of appetite, anaemia, problems with reproduction, decreased resistance to disease, tiredness, reduced work efficiency, weaker and slower transmission of nerve impulses or occurrence of other diseases and dysfunctions. However, the excess of vitamins (hypervitaminosis), may also be very disadvantageous. The aim of this study was the assessment of the effect of the addition of vitamin C to daily diet of horses fed with oats and hay on the physiological parameters and on the efficiency of attention span of the examined animals during performance tests. Conducted studies indicated the positive effect of the ascorbic acid addition to horses’ feed, which was associated with improved physiological parameters and better results achieved during attention span performance test. Horses in the experimental group that for a month were receiving the daily ration of oats and hay supplemented with vitamin C, needed less time for the adjustment of the physiological parameters to the optimal values and their bodies acclimated in a better extent to working conditions. In case of deterioration of horses’ physical conditions, breeders should supplement horses’ diet with this biologically active compound with the use of an appropriate feed additive.

Keywords: vitamin C, feed additives, feed, horses.

 

Piśmiennictwo

Chrzanowski Sz.: Żywienie koni. Wydawnictwo „Wieś Jutra” Warszawa. 2014.

Jamroz D., pod redakcją.: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo – Paszoznawstwo, tom 3. Praca zbiorowa, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2013.

Klimke R., Klimke I.: Cavaletti. Praca na koziołkach w ujeżdżeniu i skokach. Galaktyka, Łódź, 11-70. 2011. 

Lipiec A., Pisarski R.K.: Paszoznawstwo. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2010.

Meyer H., Coenen M.: Żywienie koni. PWRiL, Warszawa. 2009.

Moszczyński P., Pyć R.: Biochemia witamin. Część II. Witaminy litofilne i kwas askorbinowy. PWN, Warszawa. 112-134. 1999.

Pilliner S.: Praktyczne żywienie koni i kuców. SIMA WLW, Warszawa 2008.

Williams C.A., Kronfeld D.S., Hess T.M., Saker K.E. et al.: Antioxydant supplementation and subsequent oxidative stress of horses during an 80-km endurance race. J. Annim. Sci. 82, 588-594. 2004.