twitter

image1 image1 image1 image1

Wpływ dodatku magnezu na fizjologiczne parametry i koncentrację uwagi u koni rekreacyjnych podczas testu sprawnościowego

Michał Pluta1),   Zbigniew Osiński2), Jerzy Lechowski3)

1)Katedra Hodowli i Użytkowania Koni, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13

2)Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

3)Katedra Biochemii i Toksykologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,ul.Akademicka 13

Streszczenie. Magnez jako mikroelement pełni bardzo ważną rolę w organizmie zwierząt, gdzie około 60% jego zawartości występuje w kośćcu. Pozostała jego ilość występuje głównie w komórkach mięśniowych, jest też niezbędny do aktywacji wielu enzymów potrzebnych przy metabolizmie cukrów i tłuszczów, stabilizuje błony komórkowe, bierze udział w równowadze elektrolitowej kontrolując i wpływając na przewodzenie impulsów nerwowych. Niedobory tego składnika mogą odbijać się na nieprawidłowej pracy układu nerwowego (nadmierna pobudliwość, nerwowość), powodują przyśpieszenie oddechu, podniecenie, napady drgawek i skurcze mięśni. Niedobór magnezu w diecie może również skutkować nadmiernym wyczerpaniem organizmu podczas wysiłku. Magnez z niektórymi innymi pierwiastkami, podczas stresu zwierzęcia, jest wypierany z tkanki nerwowej pod wpływem adrenaliny przez jony wapnia i następnie wydalany z moczem. Biorąc pod uwagę, że przyswajalność magnezu jak i innych makroskładników dostarczanego w paszach dla koni jest niska i waha się od 10 do 20%, a zapotrzebowanie na ten składnik wynosi od 1,5 g/100 kg masy ciała do 3 g/100 kg m.c. przy zwiększonym wysiłku, wskazane jest bilansowanie niedoborów tego pierwiastka. Badania wykazały przy suplementacji paszy dla koni tym mikroelementem niższe wartości dla poziomu tętna, oddechów i temperatury ciała, co może świadczyć o pozytywnym wpływie dodawania magnezu do paszy treściwej. Można więc przypuszczać, że podawany magnez do paszy, wpływając na zwolnienie częstości rytmu tętna przyczynił się do lepszej gospodarki tlenowej w organizmie  konia, co wpłynęło na szybsze uregulowanie ilości oddechów. Dodatek magnezu miał również pozytywny wpływ na proces koncentracji uwagi u koni.

Słowa kluczowe:magnez, dodatki paszowe dla koni, pasze.

 

The effect of magnesium supplement on physiological parameters and attention span of recreational horses during performance tests

Michał Pluta1),   Zbigniew Osiński2), Jerzy Lechowski3)

1)Department of Horse Breeding and Use, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland.

2)Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs. National Veterinary Research Institute in Pulawy.

3)Department of Biochemistry and Toxicology, Faculty of Biology and Animal Breeding University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland.

Summary. Magnesium as a trace element plays a very important role in the body of animals, where about 60% of its content is located in the bone (skeleton), the remaining amount occurs mainly in muscle cells. Magnesium is also necessary for activation of many enzymes required for the metabolism of carbohydrates and lipids, it also stabilizes the cell membranes, is involved in electrolyte balance control and affects transmission of nerve impulses. Deficiencies of this component can lead to the malfunction of the nervous system (excessive irritability, nervousness), cause acceleration of breath, agitation, seizures and muscle spasms. Magnesium deficiency in the diet can also result in excessive exhaustion of the body during physical effort. Magnesium and other elements during animal stress under adrenaline influence is displaced from the nervous tissue by calcium ions, and then excreted in urine. Taking into account low bioavailability of magnesium and other macronutrients provided in horses’ feed that ranges from 10 to 20%, and the demand for this component ranging from 1.5 g / 100 kg of body weight to 3 g / 100 kg b.w. during physical effort, it is recommended to supplement  the element deficiencies. The studies have shown that the supplementation of horses’ feed with this micronutrient leads to lower values of heart rate, breathing and body temperature, which may indicate the positive impact of magnesium addition to concentrated feed. It can be assumed that the magnesium added to feed, decreased the heart rate which contributed to a better management of oxygen in the horse's body resulting in a faster regulation of the number of breaths. The addition of magnesium also had a positive impact on the attention span of horses.

Keywords: magnesium, equine feed supplements, feed.

Piśmiennictwo

Chachułowa J., Budzyński M., Chrzanowski Sz.: Normy żywienia koni. Wartość pokarmowa pasz.. PAN Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt. Omnitech Press, Warszawa 1991.

Chrzanowski Sz.: Żywienie koni. Wydawnictwo „Wieś Jutra” Warszawa. 2014.

Jamroz D., pod redakcją.: Zywienie zwierząt i paszoznawstwo – Paszoznawstwo, tom 3. Praca zbiorowa, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2013.

Klimke R., Klimke I.: Cavaletti. Praca na koziołkach w ujeżdżeniu i skokach. Galaktyka, Łódź, 11-70. 2011. 

Lipiec A., Pisarski R.K.: Paszoznawstwo. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2010.

Meyer H., Coenen M.: Żywienie koni. PWRiL, Warszawa. 2009.

NRC.: Nutrient requirements of horses. National Research Council, 6th revised edition. National Academy Press, Washington, DC. 2007.

Pagan J.D.: Factors affecting mineral digestibility In horses. In: Advances in Equine Nutrition II, ed. J.D. Pagan, Kentucky Equine Research, 13-28. 2001.

Pilliner S.: Praktyczne zywienie koni i kuców. SIMA WLW, Warszawa 2008.

Pluta M.: Ocena żywienia koników polskich, arabokoników i kuców felińskich w systemie ad libitum oraz znormalizowanej pracy. Annales UMCS, Vol XVIII, 20, Sectio EE, 146-153. 2000.

Williams C.A., Kronfeld D.S., Hess T.M., Saker K.E. et al.: Antioxydant supplementation and subsequent oxidative stress of horses during an 80-km endurance race. J. Annim. Sci. 82, 588-594. 2004.

Zwoliński J.: Hodowla koni. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1977.