twitter

image1 image1 image1 image1

Sprawdzenie metody przewidywania zawartości składników pasz techniką NIRS

Sławomir Walczyński, Waldemar Korol

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych prac, podczas których sprawdzono technikę spektroskopii w bliskiej podczerwieni w badaniach składu chemicznego pasz. Wyznaczono  niektóre parametry jakościowe metody przewidywania zawartości składników pokarmowych analizatorem bliskiej podczerwieni InfraXact. Porównano wyniki badania zawartości składników pokarmowych pasz: wilgotności, popiołu surowego, białka ogólnego, tłuszczu  surowego, włókna surowego i skrobi metodą NIRS z uzyskanymi  metodami standardowymi.

Parametry walidacyjne metody NIRS takie jak zakres metody, powtarzalność, obciążenie, standardowy błąd przewidywania SEP  w mieszankach paszowych, głównie dla drobiu (z wyjątkiem niosek), obliczono  zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 12099:2012. Wyniosły one: powtarzalność od 1,03% (białko) do 4,08% (tłuszcz), obciążenie od 0,11% (białko) do 12,9% (popiół).  Analogicznie jak w przypadku mieszanek paszowych, sprawdzono wybrane parametry dla składników pokarmowych w badanych materiałach paszowych: śrucie rzepakowej, pszenicy, pszenżycie i kukurydzy  uzyskując zadowalające wyniki w zakresie badanych parametrów.

Słowa kluczowe: pasze, badanie, podstawowe składniki pokarmowe, metoda NIRS.

 

Verification method of predicting the content of feed ingredients using NIRS technique

Sawomir Walczyski, Waldemar Korol

National Research Institute of Animal Production, National Feed Laboratory           

The paper presents the results of work carried out during which the tested technique near infrared spectroscopy to study the chemical composition of animal feeding stuffs. Set quality parameters for predicting nutrient content of near-infrared analyzer InfraXact. We compared the results of the nutrient content of feed: moisture, crude ash, crude protein, crude fat, crude fiber and starch, obtained by NIRS and by standard methods. Parameters such as the scope of the method, repeatability, bias, standard error of prediction  in compound feed, mainly for poultry (except laying hens), were calculated in accordance with the requirements of PN-EN ISO 12099: 2012. They amounted to: repeatability of 1.03% (protein) to 4.08% (fat), bias of 0.11% (protein) to 12.9% (ash ). As in the case of compound feed, similar parameters for nutrients in the examined feed materials: rapeseed meal, wheat, triticale and maize were obtained.

Key words: animal feeding stuffs, testing, basic nutrients, NIRS method.

 

Literatura

Anon.: Analiza w bliskiej podczerwieni. Materiay szkoleniowe firmy FOSS

Ellermann N. Early experiences with using NIR for the official control animal feed. Bologna, 30 March 2006

Garrido-Varo A., Perez-Martin M.D., Guerrero J.E., Gomez-Cabrera A., Haba, de la, M.J., Bautista J., Soldano A., Vicente F., Martinez A., Roza-Delgado, de la B., Termes S. 2005. Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 2005, 9(1), 3-9.

Kolbuszewski M. (2009): Zastosowanie metod analiz opartych na technice FT-NIR w przemyśle paszowym. Hodowca Drobiu, 2, 50-56.

Norma PN-EN ISO 12099:2012 Pasze, ziarno zbóż i produkty przemiału – Wytyczne stosowania spektrometrii bliskiej podczerwieni.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i wykonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz  (Dz. Urz. UE L54/1 z 26.2.2009).