twitter

image1 image1 image1 image1

Porównanie szacowania energii metabolicznej mieszanek paszowych dla drobiu na podstawie ich składu chemicznego badanego metodami oficjalnymi i metodą NIRS 

Grażyna Bielecka, Sławomir Walczyński, Waldemar Korol

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. W pracy porównano wyniki szacowania energii metabolicznej EM mieszanek paszowych dla drobiu na podstawie badań metodami oficjalnymi wg rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009 i metodą spektrometrii odbiciowej w bliskiej podczerwieni NIRS. Badaniom poddano 68 mieszanek paszowych dla drobiu, z wyłączeniem mieszanek dla niosek, w zakresie zawartości białka ogólnego, tłuszczu po hydrolizie, skrobi i cukrów w przeliczeniu na sacharozę.  W tych samych próbkach wykonano badania białka, tłuszczu i skrobi metodą NIRS na aparacie InfraXact. Na podstawie badań próbek mieszanek wyznaczono liniowe równanie regresji, pozwalające oszacować zawartość cukrów w mieszankach dla drobiu na podstawie zawartości białka: Y=0,1589 +0,1979X, gdzie Y – zawartość cukrów (%); X – zawartość białka (%); R2=0,6943; k=0,8332. Do obliczenia EM wykorzystano równanie regresji podane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 152/2009. Uzyskano wysoką zgodność wyników szacowania EM dla badań metodami oficjalnymi (EM =  12,17 MJ/kg) i metodą NIRS (EM = 12,16 MJ/kg).

Słowa kluczowe: mieszanki paszowe dla drobiu, metody oficjalne, metoda NIRS, szacowanie energii metabolicznej.

 

Comparison of metabolisable energy prediction for poultry feed from its chemical components tested by official methods and NIRS method 

Grażyna Bielecka, Sławomir Walczyński, Waldemar Korol

National Research Institute of Animal Production

National Laboratory for Feedingstuffs in Lublin

Summary. The paper presents a comparison of metabolisable energy ME assessment for poultry feed on the basis of test results obtained by official methods published in the Commission Regulation (EC) No 152/2009 and near infrared reflectance spectrometry NIRS method.  Total number of 68 samples of feed mixtures for poultry, excluding feed mixtures for layers, were analyzed in the scope of crude protein, crude fat after hydrolysis and starch as sucrose. In the same samples the results of  crude protein, crude fat and starch were predicted by the NIRS method with using  the InfraXact spectrometer. On the basis of the samples of poultry feed testing, linear regression equation was established, which allows to calculate sugar content in poultry feed on protein content:  Y=0,1589 +0,1979X, where Y is sugar content (%), X is protein content (%), R2=0,6943, k=0,8332.  For ME calculation regression equation given in the Commission Regulation (EC) No 152/2009  was used. High results agreement for assessing ME on the basis of official test methods (ME=12,17 MJ/kg) and NIRS method (12,16 MJ/kg)  was obtained.

Key words: feed mixtures for poultry, official methods, NIRS method, metabolisable energy assessment.

 

Odnośniki:

Bielecka G., Rubaj J., Korol W. 2010. Niepewność szacowania energii metabolicznej na podstawie równań regresji. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 544, 147-154.     

Ellermann N. Early experiences with using NIR for the official control animal feed. Bologna, 30 March 2006

Garrido-Varo A., Perez-Martin M.D., Guerrero J.E., Gomez-Cabrera A., Haba, de la, M.J., Bautista J., Soldano A., Vicente F., Martinez A., Roza-Delgado, de la B., Termes S. 2005. Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 2005, 9(1), 3-9.

Gąsior R., Kański J., Korol W. (2015) Kalibracje NIRS dla EM i wybranych aminokwasów oraz możliwość ich wykorzystania w badaniach przesiewowych. Rozdział w monografii pt. „Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz  - Cz. I”, Pasze Przemysłowe, nr 32, 34-40,

Korol W., Walczyński S., Bielecka G.,  Rubaj J., Sawicka A. (2014) zastosowanie spektrometrii bliskiej podczerwieni w urzędowej kontroli pasz. Rozdział w monografii pt. „Kontrola bezpieczeństwa i jakości pasz  - Cz. II”, Pasze Przemysłowe, nr 3, 67-70,

Losada B., Garcia-Rebollar P., Alvarez C., Cachaldora P., Ibanez M.A., Mendes J. De Blas J.C. 2010. The prediction of apparent metabolisable energy content of oil seeds and oil seed by-products for poultry from its chemical components, in vitro analysis or near-infrared reflectance spectroscopy. Anim. Feed Sci. Techn. 160, 62-72.

Kolbuszewski M. (2009): Zastosowanie metod analiz opartych na technice FT-NIR w przemyśle paszowym. Hodowca Drobiu, 2, 50-56.

Norma PN-EN ISO 12099:2012 Pasze, ziarno zbóż i produkty przemiału – Wytyczne stosowania spektrometrii bliskiej podczerwieni.

Rozporządzenie Komisji (WE) 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz - Dz. Urz. UE L 54/1, 26.2.2009.

Rozporządzenie Komisji (UE) 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV rozporządzenia (WE) nr 767/2009 (Dz. Urz. UE L 277/4, 21.10.2010).

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt ( Dz. Urz. UE L 165z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.45, str. 200):

Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz. Normy żywienia drobiu. Praca zbiorowa red. S. Smulikowska, A. Rutkowski. IFiŻZ Jabłonna 2005.