twitter

image1 image1 image1 image1

Ślad węglowy w produkcji pasz przemysłowych jako element ochronny środowiska

Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Streszczenie. Ochrona środowiska na każdym etapie wytwarzania żywności ma bardzo duże znaczenie. Jednym z ogniw w produkcji żywności jest przemysł paszowy. W cyklu produkcji od pola do stołu pozostawia również swój ślad. Odpowiednio dobrana i prawidłowo realizowana technologia wytwarzania pasz może pozwolić na obniżenie śladu węglowego, co ma pozytywny wpływ na środowisko.

Słowa kluczowe: ślad węglowy, produkcja pasz, środowisko.

 

The carbon footprint in the production of industrial feed as part of the environmental protection

Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak

Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Summary. Environmental protection at every stage of food production is very important. One of the links in the food production is the feed industry. In the production cycle from farm to table also leaves its mark. Properly chosen and properly implemented technology of feed production may allow the reduction of the carbon footprint which has a positive impact on the environment.

Keywords: carbon footprint, feed production, environment.

Literatura

Audyt energetyczny i zmniejszenie energochłonności produkcji. [AUT] Wojdalski J., Dróżdż B. W : Postęp technologiczny, żywieniowy i jakościowy w produkcji pasz i karm pod red. Zawiślak K., Sobczak P. Lublin 2014, s.63-91, ISBN 978-83-63761-44-8

Carbon Footprint – what it is and how to measure it. 2007. JRC European Commission, http://lca.jrc.ec.europa.eu.

Czynniki wpływające na proces granulowania. [AUT] Zawiślak K. – W. Postęp technologiczny, żywieniowy i jakościowy w produkcji pasz i karm. Pod red. Zawiślak K., Sobczak P. Lublin 2014 s.47-62, ISBN 978-83-63761-44-8

Flachowsky G., Kamphues J. 2012. Carbon Footprints for Food of Animal Origin: What are the Most Preferable Criteria to Measure Animal Yields? Animals 2, 108-126.

Globalne ostrzeżenie: zmiany klimatyczne a dobrostan zwierząt hodowlanych. Raport Stowarzyszenia Compassion in World Farming. 2009. Wyd. Klub Gaja, http://www.klubgaja.pl.

Konieczny P., Dobrucka R., 2012. Chemia dla środowiska i zrównoważonego rozwoju: zastosowania wybranych ekowskaźników. Gaz Woda Technika Sanitarna 4, 188-191.

Konieczny P., Dobrucka R., Mroczek E., 2013. Using Carbon Footprint to Evaluate Environmental Issues of Food Transportation. LogForum 9, 1, 3-10.

Konieczny P., Mroczek E., Kucharska M. 2013. Ślad węglowy w zrównoważonym łańcuchu żywnościowym i jego znaczenie dla konsumenta żywności, Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(29), 51-64 www.jard.edu.pl

Kwiatkowski P.S.: 2011, Wpływ grubości sita i odległości od bijaków na skład granulometryczny śruty pszennej. Inżynieria Rolnicza 4(129), s.177-181

Kwiatkowski S.P., Zawiślak K., Sobczak P.: 2012 Ocena procesu rozdrabniania jęczmienia rozdrabniaczami bijakowymi. Technica Agraria 11(3-4) 65- 72

Metodyka wyliczania Carbon Footprint. Podsumowanie Seminarium Ministerstwa Gospodarki CSRinfo. 2009. Ministerstwo Gospodarki Redakcja: CSRinfo, Warszawa, http://www.mg.gov.pl.

Wojdalski J., Dróżdż B. 2004 Podstawy analizy oddziaływania zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego na środowisko. Inżynieria Rolnicza 5(60) 363-371

Zawiślak K., Sobczak P., Grochowicz J.: 2007 Infuluence of rotationnal speed of roll in a roller mill on effects of maize grain flaking. Pol. J. Food Nutr. Sci., Vol.57, No.2(A). pp.219-222

Zawiślak K., Sobczak P., Panasiewicz M., Markowska A.: 2010 Wpływ wybranych parametrów technologicznych na wytrzymałość granulatu. Acta Sci. Pol., Technika Agraria 9(1-2), 3-10 ISSN 1644-0684  

Zawiślak K., Sobczak P., Andrejko D., Rydzak  L.: 2011 Energochłonność procesu rozdrabniania wybranych odmian pszenicy, Motrol, T. 13, s. 336-341

Zawiślak K., Sobczak P.: 2013 Analiza procesu rozdrabniania zbóż paszowych. Pasze Przem. Nr 4, 11-14

Zawiślak K., Sobczak P., Panasiewicz M.: 2010a Wpływ składu surowcowego na jakość pasz granulowanych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z.546, 369-374 ISSN 0084-5477

Zawiślak K., Sobczak P., Żukiewicz-Sobczak W., Mazur J., Panasiewicz M. 2014. Sposób otrzymywania pasz zwłaszcza dla drobiu. Zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP. P.410006