twitter

image1 image1 image1 image1

Pasze Przemysłowe  ROK XXV     ISSN  1230-4743

DONIESIENIA POSTEROWE

Miedź w mieszankach paszowych – zalecenia żywieniowe, wymagania prawne i wyniki urzędowej kontroli. Copper in compound feeds – allowances,  legal  demands, supervision results - Grażyna Bielecka, Waldemar Korol, Jolanta  Rubaj, Michał Gagucki. s. 53

Cynk w mieszankach paszowych – zalecenia żywieniowe, wymagania prawne  i wyniki urzędowej kontroli. Zinc in compound feeds – allowances, legal demands and supervision results - Grażyna Bielecka, Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Michał Gagucki. s. 54

Zastosowanie techniki NIR do oceny jednorodności produktów paszowych. Use of NIR technique to evaluate the uniformity of feed products  -  Sławomir Walczyński. s. 55

Ocena wyników badań biegłości w zakresie homogeniczności (PT homo 2015). Evaluation of results of proficiency testing  in the range of homogeneity (PT homo 2015) -  Sławomir Walczyński. s. 56

Ekologiczne dodatki paszowe – ocena wyników badań w ramach PW 2011-2015. Feed additives permitted for animal feeding in organic farming –test results in the scope of monitronig programme 2011-2015 - Jolanta Rubaj, Waldemar Korol, Grażyna Bielecka. s. 57

Pomiary pośrednie w badaniach pasz i możliwości ich wykorzystania do oceny zgodności. Indirect measurements in feed testing and possibilities of their using for conformity assessment - Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj. s. 58

Ocena wyników badania biegłości w zakresie oznaczania witamin i etoksyquinu w paszach w roku 2015. Evaluation of proficiency testing results in the scope of vitamins and ethoxyquin in feeds in 2015 - Jolanta Rubaj. s. 59

Szacowanie energii metabolicznej pasz dla świń na podstawie zawartości surowych składników pokarmowych. Evaluation of feed metabolizable energy for swine. On the basis of crude nutrient contents - Grażyna Bielecka, Waldemar Korol. s. 60

Wpływ zastosowania mączki guar na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. An influence of guar meal on rearing parameters for broiler chickens - Grażyna Bielecka, Waldemar Korol, Jolanta Rubaj. s. 61

Walidacja metody chromatografii jonowej do oznaczania kwasów organicznych w kiszonkach. Validation of ion chromatography method for determination of organic acids in silages  -  Anna Zniszczyńska, Piotr Olszański, Jolanta Rubaj,  Waldemar Korol, Grażyna Bielecka. s. 62

Ocena kompetencji laboratoriów urzędowego  nadzoru - wyniki „PT mineral 2015”. Evaluation of competence of supervision  laboratories – results of „PT mineral 2015” - Grażyna Bielecka. s. 63

Ocena kompetencji laboratoriów urzędowego nadzoru na podstawie wyników „PT pasze 2015”. Evaluation of supervision laboratory competence on the basis of „PT feed 2015” - Grażyna Bielecka. s. 64

Posumowanie porównań międzylaboratoryjnych w zakresie oznaczania aminokwasów w latach 2012-2015. Recapitulation of interlaboratory comparisons in the scope of amino acids in the years 2012-2015 - Jolanta Rubaj. s. 65

Walidacja metody HLPC oznaczania witaminy C w paszach.  Validation of the HPLC method for vitamine C testing in feeds -  Katarzyna Olszówka, Jolanta Rubaj, Waldemar Korol. s. 66

Spektrometria odbiciowa w bliskiej podczerwieni w badaniu (przewidywaniu) zawartości fosforu całkowitego w materiałach paszowych. Near infrared spectrometry in study (predicting) the content of total phosphorus in feed materials  - Sławomir Walczyński. s. 67

Dioksyny i związki dioksynopodobne w roślinnych materiaach paszowych. Dioxins and dioxin-like compounds in feed materials of plant origin - Beata Furga, Pawe Maagocki, Joanna Cebulska, Ewelina Milczarczyk, Jadwiga Piskorska–Pliszczyska. s. 68

Oznaczanie zanieczyszczeń pasz niedocelowych kokcydiostatykami – wyniki badań biegłości. Determination of coccidiostats in non-target feeds - results of proficiency test  - Konrad Pietruk, Małgorzata Olejnik. 69

Wykrywanie Clostridium Botulinum w paszach. Detection of Clostridium Botulinum in animal feeds - Tomasz Grenda, Magdalena Grabczak, Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Krzysztof Kwiatek. 70

Triheptanian glicerolu markerem przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego - podsumowanie wyników. Glycerol triheptanoate as a marker for processed animal by-products –summary of the results - Aleksandra Grelik, Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek. s. 71

Pozostałości substancji przeciwbakteryjnych w paszach niedocelowych i mieszankach czyszczących – wstępne wyniki badań w latach 2014-2015. Antibacterial substances carryover in non-target feed and flushing feed – preliminary study in 2014-2015 - Beata Kozak, Maja Chyłek-Purchała, Monika Przeniosło-Siwczyńska, Aleksandra Grelik, Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek. s. 72

Fumiganty w paszach jako zagrożenie toksykologiczne. Fumigants in feeds as a toxicological threat - Marta Giergiel, Wojciech Cybulski, Bartosz Sell. s. 73

Ocena niepewności pomiru składników pasz. Evaluation of uncertainty measurement of feed nutrients - Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj. s. 74

Zastosowanie wermikulitu w mieszankach paszowych dla kurcząt brojlerów. Using vermiculite in feed mixtures for broiler chicks - Jolanta Rubaj, Waldemar Korol, Grażyna Bielecka. s. 75

Zastosowanie rzepaku GM w produkcji pasz na podstawie badań programu wieloletniego. Application of GM rape in animal feed on the basis on multiannual research programme - Małgorzata Mazur, Zbigniew Sieradzki, Beata Król, Krzysztof Kwiatek. s. 76

Wyniki badań monitoringowych w zakresie wykrywania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w paszach w latach 2004-2015. The results of monitoring analysis for the detection of genetically modified organisms in animal feed in the years 2004-2015 - Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek. s. 77

Oznaczania zanieczyszczeń stałych w tłuszczach pochodzenia zwierzęcego - ocena wyników badań porównawczych. Determination of solid impurities in animal fat - assessment of the results of comparative studies - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof Kwiatek. s. 78

Wykrywanie przetworzonego białka zwierzęcego w paszach –  ocena wyników badań biegłości. Detection of processed animal protein in feed - assessment of the results of the proficiency test - Anna Weiner,  Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof Kwiatek. 79

Występowanie przetworzonego białka zwierzęcego w paszach w 2015 roku. The presence of processed animal protein in feed in 2015 - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof Kwiatek. s. 80

Antyżywieniowe i prozdrowotne właściwości glukozynolanów.  Anti-nutritional and health promoting properties of glucosinolates  -  Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek. s. 81

Substancje antyodżywcze w paszach roślinnych. Antinutritional substances in plant feeds - Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek. s. 82

Pozostałości opakowań i zanieczyszczenia szkodliwe w paszach w porównaniach międzylaboratoryjnych. Packaging residues and injure contaminants to the feed in interlaboratory comparisons - Sławomir Walczyński, Grażyna Bielecka, Waldemar Korol. s. 83

Mocznik w paszach – podsumowanie porównań  międzylaboratoryjnych w latach 2009-2015. Urea in feeds – recapitulation of interlaboratory  comparisons conducted in 2009-2014 years - Grażyna Bielecka, Waldemar Korol. s. 84

Oznaczanie kwasów organicznych w kiszonkach i ocena wyników. Determination of organic acids in silages and result evaluation - Piotr Olszański, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka, Elżbieta Kukier,  Waldemar Korol, Krzysztof Kwiatek. s. 85

Botulizm norek – opis przypadku. An outbreak of mink botulism – case report -  Elżbieta Kukier, Janusz Dębski, Magdalena Goldsztejn, Nina Kozieł, Tomasz Grenda, Krzysztof Kwiatek. s. 86

Metoda NIRS w analizie drożdży paszowych-kalibracja  na zawartość wybranych składników pokarmowych. NIR-spectroscopy in fodder yeasts analysis - the calibration for selected nutrients - Robert Gąsior, Wojciech Wróblewski. s. 87

Porównaia międzylaboratoryjne w zakresie oceny zawartości węglanów w paszach badanych metodą gazometryczną. Interlaboratory comparisons in the evaluation of carbonate content in feed investigated by gasometry method -  Sławomir Walczyński. s. 88