twitter

image1 image1 image1 image1

Dioksyny i PCB w łańcuchu żywnościowym – wybrane aspekty bezpieczeństwa i kontroli. Dioxins in the food chain – current problems

Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska

PIWet-PIB, Zakład Radiobiologii, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

s. 5-6

Słowa kluczowe: dioksyny, PCB, żywność, pasza, problemy.

Key words: dioxins, PCBs, food, feed, problems.

Piśmiennictwo

Piskorska-Pliszczyńska J.: Zagrożenie zdrowia ludzi związane z dioksynami w paszy dla zwierząt. Pasze Przemysłowe. t. 2, 2012, s. 17–24.

Piskorska-Pliszczyńska J., Małagocki P.: Dioksyny w paszach i ich wpływ na toksyczność żywności. Pasze Przemysłowe, 2013, 2, s. 8–17.

Piskorska-Pliszczyńska J., Mikołajczyk S., Warenik-Bany M., Maszewski S., Struciński P.: Soil as a source of dioxin contamination in eggs from free-range hens on a Polish farm. Sci. Total Environ. 2014, 466–467, 447–454.

Piskorska-Pliszczyńska J., Struciński P., Mikołajczyk S., Maszewski S., Rachubik J., Pajurek M.: Pentachlorophenol from an old henhouse as a dioxin source in eggs and related human exposure. Environ. Pollut. 2016, 208, 404–412.

ZALECENIE KOMISJI (UE) 2016/688 z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie monitorowania i zarządzania w odniesieniu do obecności dioksyn i polichlorowanych bifenyli (PCB) w rybach i produktach rybołówstwa z regionu Morza Bałtyckiego.

Piskorska-Pliszczyńska J., Struciński P., Mikołajczyk S., Maszewski S., Rachubik J., Warenik-Bany M.: Dioxins, furans, and polychlorinated biphenyls in hen eggs – a new source of hazard for consumers? Bull. Vet. Inst. Pulawy 2015, 59, 519–526.

Piskorska-Pliszczyńska J., Struciński P., Mikołajczyk S., Maszewski S., Rachubik J., Warenik-Bany M.: Zawartość dioksyn, furanów i PCB w jajach – badania z lat 2006-2014. Med. Weter. 2015, 71 (11), 696–705.