twitter

image1 image1 image1 image1

Kontrola jakości handlowej pasz – nowe wymagania. Control of the feed market quality – new requirements

Waldemar  Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

s. 15-16

Słowa kluczowe: jakość handlowa pasz, kontrola, wymagania.

Key words:  feed market quality, control, requirements.

 

Piśmiennictwo

Korol W., Rubaj J., Bielecka G. 2013. Zawartość selenu, kobaltu i molibdenu w krajowych mieszankach paszowych. Roczn. Nauk. Zoot. 40(1), 55-64                                                          

Rozporządzenie  wykonawcze Komisji (UE) nr 724/2015, OJ L 115/25, 6.5.2015.

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 26/2011, OJ L 11/18, 15.1.2011.

Rozporządzenie  Komisji (UE) nr 939/2010, OJ L 277/4, 21.10.2010.