twitter

image1 image1 image1 image1

Występowanie przetworzonego białka przeżuwaczy w paszach w latach 2014-2015. The occurrence of ruminant proteins in feeds in 2014-2015

Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz,

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy,

 Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

s. 19-20

Słowa kluczowe: pasze, PAP (processed animal protein), MBM (meat and bone meal), PCR (polymerase chain reaction).

Key words: feed, PAP, MBM, PCR.
 

Piśmiennictwo:

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Druga mapa drogowa dla TSE. Dokument strategiczny w sprawie pasażowalnych encefalopatii gąbczastych na lata 2010-215.

EURL-AP Standard Operating Procedure Operational protocols for the combination of light microscopy and PCR. http://eurl.craw.eu/img/page/sops/EURL-AP%20SOP%20operational%20schemes%20V3.0.pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia  21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).