twitter

image1 image1 image1 image1

Zapobieganie i redukcja 3-monochloropropano-1,2-diolu (3-MCPD) podczas produkcji hydrolizowanych białek oraz zagrożenia wynikające z jego obecności dla zwierząt i ludzi. Prevention and reduction of 3-Mono-chloropropane-1,2-diol (3-MCPD) during the production of hydrolyzed protein and hazard resulting from the presence of the 3-MCPD in animals and humans

Osiński  Zbigniew, Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

s. 21-23

Słowa kluczowe: 3-MCPD, substancje rakotwórcze, hydrolizaty białkowe, zanieczyszczenia z procesów technologicznych.

Key words: 3-MCPD, carcinogenic substances, protein hydrolysates, contaminations of technological processes.

 

Piśmiennictwo:

Posyniak A. Toksykologiczne aspekty występowania substancji antyodżywczych w paszach. Pasze Przemysłowe. 1, 2013, 41-43.

Paprocka I., Weiner A., Gołębiowska A., Kwiatek K.: Oznaczanie masy cząsteczkowej hydrolizowanego białka zwierzęcego techniką SDS-PAGE. Pasze Przemysłowe, 3/4, 2013, 69-71.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych. Dz.U. L 29 z 30.1.2013.

Gawarska H., Sawilska-Rautenstrauch D., Starski A., Karłowski K.: Występowanie 3-Monochloropropano-1,2-diolu (3-MCPD) w produktach spożywczych. Roczniki PZH 2009, 60, Nr 3, 213 – 216.

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa  Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Dz.U. L 31 z 1.2.2002 z późn. zm.