twitter

image1 image1 image1 image1

Oznaczanie zanieczyszczeń pasz niedocelowych kokcydiostatykami – wyniki badań biegłości. Determination of coccidiostats in non-target feeds – results of proficiency test

Konrad Pietruk, Małgorzata Olejnik

Zakład Farmakologii i Toksykologii

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy,  al. Partyzantów 57, Puławy

s. 26-27

Słowa kluczowe: kokcydiostatyki, pasze niedocelowe, badania biegłości.

Key words: coccidiostats, non-target feeds, proficiency tests.

 

Piśmiennictwo

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L268/29, (2003) 1-15.

Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L882, (2004) 1-141.

Dyrektywa Komisji 2009/8/WE z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu  do maksymalnych zawartości kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z nieuniknionego zanieczyszczenia w pasach, dla których nie są one przeznaczone. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L40/19, (2009) 1-7.

Pietruk K., Olejnik M., Jedziniak P., Szprengier-Juszkiewicz T.: Determination of fifteen coccidiostats in feed at carry-over levels using liquid chromatoraphy-mass spectrometry. J. Pharm. Biomed. Anal., 112, (2015) 50-59.

Norma ISO 13528:2005(E) „Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons”.

Thompson M., Ellison S.L., Wood R.: The International Harmonized Protocol  for the Proficiency Testing of Analytical Chemistry Laboratories. Pure 1.Appl. Chem., 78, (2006) 145-196.