twitter

image1 image1 image1 image1

Kokcydiostatyki w paszach jako zagrożenie dla zwierząt niedocelowych. Coccidiostats in feedingstuffs as a threat to non-target animals

Małgorzata Olejnik

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Zakład Farmakologii i Toksykologii

Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

s. 28-30

Słowa kluczowe: kokcydiostatyki jonoforowe, zanieczyszczenia krzyżowe pasz, zwierzęta niedocelowe, indyki.

Key words: ionophore coccidiostats, feed cross-contamination, non-target animals, turkeys.

 

Piśmiennictwo

Andreasen J.R., Schieifer J.: Salinomycin toxicosis in male breeder turkeys. Avian Dis. 1995, 39, 638–642.

European Register of Feed Additives pursuant to Regulation (EC) No 1831/2003. Bruksela 2015, edycja 236.

Fowler N.G.: Anticoccidial compendium. Beerse, Belgium, Janssen Animal Health 1995.

Gaweł A., Mazurkiewicz M.: Przebieg zatrucia narazyną w stadzie indyków rzeźnych. Medycyna Wet. 2004, 60, 154-159.

Jopek Z., Madej J. A., Mazurkiewicz M., Wieliczko A.: Obserwacje terenowe nad zatruciem indyków Salinomycyną- Na. Medycyna Wet. 1988, 44, 232-235.

Koutoulis K.C., Kefalas G., Minos E Salinomycin toxicosis in broiler breeders and turkeys: report of the first case. Am. J. Anim. Vet. Sci. 2013, 8, 190-196.

Mazurkiewicz M., Madej J.A., Harenza T., Wieliczko A.: Wpływ tiamuliny zastosowanej równocześnie z kokcydiostatykami jonoforowymi na kurczęta rzeźne. Medycyna Wet. 1989, 45, 339–343.

Nicpoń J, Czerw P.: Patogeneza, diagnostyka i terapia zatruć salinomycyną u koni. Medycyna Wet. 1995, 51, 659–662.

Olejnik M., Szprengier-Juszkiewicz T., Jedziniak P.: Wyniki Urzędowej Kontroli Pasz w zakresie oznaczania kokcydiostatyków. Pasze Przemysłowe 2013, 22, 40.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 574/2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. zmieniające załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych zawartości azotanu (III), melaminy, Ambrosia spp. oraz kokcydiostatyków i histomonostatyków pochodzących z zanieczyszczenia krzyżowego oraz konsolidujące załączniki I i II do tej dyrektywy. Dz. Urz. UE 2011, L159, 7-24.

Szymanek-Bany I., Olejnik M., Szprengier-Juszkiewicz T.: Diagnostyka zatruć indyków paszami zanieczyszczonymi kokcydiostatykami jonoforowymi. Konferencja Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego „Człowiek, żywność, środowisko – problemy współczesnej toksykologii”, Olsztyn 2014.

Szymanek-Bany I., Szprengier–Juszkiewicz T., Olejnik M., Żmudzki J.: Zatrucie indyków narazyną. Medycyna Wet. 2015, 71, 312-315.

Van Assen E.J: A case of salinomycin intoxication in turkeys. Can. Vet. J. 2006, 47, 256–258.

Weisman Y., Shlosberg A., Egyed M.N.: Acute poisoning in turkeys caused by incompatibility of monensin and tiamulin. Vet. Res. Commun. 1980, 4, 231–235.

Zavala G., Anderson D.A., Davis J.F., Dufour-Zavala L: Acute Monensin Toxicosis in Broiler Breeder Chickens. Avian Dis. 2011, 55, 516-521.