twitter

image1 image1 image1 image1

Problemy związane z zanieczyszczeniem materiałów paszowych składnikami GMO. The problems related to the contamination of feed materials with GMO ingredients

Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57, 24 – 100 Puławy

s. 31-33

Słowa kluczowe: pasze, genetycznie zmodyfikowane organizmy, GMO.

Key words: feed, genetically modified organisms, GMO.
 

Piśmiennictwo

A. Decade of EU-funded GMO research (2001-2010), dostpne na: http://bookshop.europa.eu/en/a-decade-of-eu-funded-gmo-research-2001-2010--pbKINA24473/

A. Nicolia, A. Manzo, F. Veronesi, D. Rosellini. An overview of the last 10 years of genetically engineered crop safety research, Critical Reviews in Biotechnology, 2014, 34 (1), 77-88.

C. Parisi, P. Tillie, E. Rodriguez-Cerezo. The global pipeline of GM crops out to 2020. Nature Biotechnology, 2016, 34 (1), 31-36.

James, C. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2015. ISAAA Brief 51. http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/49/default.asp (International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications, Ithaca, NY, 2015).

Rozporządzenie 1829/2003/WE w sprawie zmodyfikowanej genetycznie żywności i paszy. OJ, 2003, L 268, 1-23.

Rozporządzenie 1830/2003/WE dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające Dyrektywę 2001/18/WE. OJ, 2003, L 268, 24-28.

The Rapid Alert System for Food and Feed, dostępny na: http://ec.europa.eu/food/safety/rasff/portal/index_en.htm.