twitter

image1 image1 image1 image1

Potrzeba aktualizacji przepisów rozporządzenia (WE) nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz. The need of revision of the regulation (EC) No 767/2009 on the placing on the market and use of feed

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Sławomir Walczyński

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

s. 37-39

Słowa kluczowe: rynek pasz, rozporządzenie, wprowadzanie, stosowanie.

Key words:  feed market, regulation, placing, feed using.
 

Piśmiennictwo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE. OJ  L 229/1 z 13.07.2009.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 dotyczący dopuszczalnych tolerancji w odniesieniu do etykietowania składu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych  o których mowa w art. 11 ust. 5. OJ  L 277/4 z 21.10.2010.

Korol W., Rubaj J., Bielecka G., Walczyński S. 2011. Ocena dopuszczalnych tolerancji składników pokarmowych pasz i dodatków paszowych.  Rozdział w monografii pt. „Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania - Cz. II”, Pasze Przemysłowe, Nr 2, 52-55.