twitter

image1 image1 image1 image1

Pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego. Pesticide residues in feed of plant origin

Bogusław Gnusowski1, Waldemar Korol2, Anna Nowacka1, Michał Raczkowski1,
Jolanta Rubaj2, Grażyna Bielecka2

1Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, w Poznaniu,

2Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

s. 45-47

Słowa kluczowe: pozostałości środków ochrony roślin, pasze

Key words: pesticide residues, feed

 

Literatura

Gnusowski B., Nowacka A., Giza I., Sztwiertnia U., Łozowicka B., Kaczyński P., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Kuźmenko A., Sadło S.. 2007. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w materiałach paszowych pochodzenia roślinnego w roku 2006. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 47(4): 38–41.

Gnusowski B., Nowacka A., Giza I., Sztwiertnia U., Łozowicka B., Kaczyński P., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Kuźmenko A. 2008. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w materiałach paszowych pochodzenia roślinnego w roku 2007. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48(4): 1190–1193.

Gnusowski B., Nowacka A., Giza I., Rzeszutko U., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Kuźmenko A., Szala J., Sadło S. 2009. Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego w roku 2008. Progr. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin 49 (4): 1409-1413.

Gnusowski B., Nowacka A., Jurys J., Rzeszutko U., Giza I., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Szpyrka E., Rupar J., Rogozińska K., Machowska A., Słowik-Borowiec M., Kuźmenko A., Szala J. 2010. Monitoring pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego w roku 2009. Progr. Plant Protection / Post. Ochr. Roślin 50 (4): 1893-1896.

Gnusowski B., Nowacka A., Rzeszutko U., Jurys J., Łozowicka B., Kaczyński P., Rutkowska E., Jankowska M., Szpyrka E., Rogozińska K., Rupar J., Machowska A., Słowik-Borowiec M., Kuźmenko A., Szala J. 2012. Badania pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego w roku 2010. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 52 (1): 119-122.

Gnusowski B., Korol W., Bielecka G., Rubaj J. 2014. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w paszach. Pasze Przemysłowe. 1: 22-23.

Gnusowski B., Korol W., Nowacka A., Raczkowski M., Rubaj J., Bielecka G. 2015. Ocena wyników monitorowania pasz w zakresie pozostałości środków ochrony roślin Pasze Przemysłowe. 1:17-19.

Gnusowski B., Korol W., Bielecka G., Rubaj J. 2015a. Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w paszach. Pasze przemysłowe. Monografia cz. I. Ocena jakości i bezpieczeństwa pasz. 2:41-45.

Guidance document on analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed. 2013. Document No. SANCO/12571/2013. Supersedes Document No. SANCO/12495/2011. Implemented by 01/01/2014.

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. 2002. (Dz. Urz. L 31, str. 1 z dnia 01.02.2002 r. z późn. zm.; polskie wydanie specjalne: rozdz. 15, t. 6, str. 463.

Rozporządzenie 396/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG. 2005 (Dz. Urz. L 70, str. 1 z 16.03.2005 r. z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach. 2007. (Dz. U. nr 20, poz. 119 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych właściwych do prowadzenia badań pasz. 2008. (Dz. U. z 2008 r., nr 40, poz. 758).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG . 2009. (Dz. Urz. L 309, str. 1 z 24.11.2009 r. z późn. zm.).

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt. 2011. (Dz. U. L 6, str. 7 z 10.1.2011)

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach. 2012. (Dz. U. z 2012 r., poz. 203 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. 2008. (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 2010. (Dz.U. z 2010 r., nr 136 poz. 914, z późn. zm.).

Walorczyk S. 2007. Development of a multi-residue screening method for the determination of pesticides in cereals and dry animal feed using gas chromatography­triple quadrupole tandem mass spectrometry. J. Chromatogr. A, 1165: 200-212.

Walorczyk S. 2008. Development of a multi-residue method for the determination of pesticides in cereals and dry animal feed using gas chromatography-tandemquadrupole mass spectrometry. II: improvement and extension to new analytes. J. Chromatogr. A, 1208: 202-214.