twitter

image1 image1 image1 image1

Porównanie międzylaboratoryjne w zakresie  pozostałości opakowań i zanieczyszczeń szkodliwych w paszach

Sławomir Walczyński, Waldemar Korol

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz,

ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin

s. 24-28

Streszczenie.  Przedstawiono sposób przeprowadzenia oraz wyniki porównania międzylaboratoryjnego w zakresie badania pozostałości opakowań oraz wykrywania zanieczyszczeń szkodliwych w paszach. Uzyskane dane potwierdziły słuszność przyjętych założeń w opracowanej instrukcji metodycznej. Przyjęto dopuszczalne odchylenia w badaniach pozostałości opakowań w produktach piekarniczych na poziomie ± 15%. Stwierdzenie obecności jednego szkodliwego zanieczyszczenia fizycznego w paszy wraz z jego opisem przyjęto jako niedopuszczalne. Wszystkie uczestniczące laboratoria uzyskały wyniki badań zgodne z przyjętymi kryteriami. Upoważnione laboratoria ZHW potwierdziły kompetencje do wykonywania badań na potrzeby urzędowego nadzoru w tym obszarze.

Słowa kluczowe: porównanie międzylaboratoryjne, pasze, pozostałości opakowań, zanieczyszczenia szkodliwe.

 

Interlaboratory comparison in the scope of packaging residues and injure contaminants in feed

Sławomir Walczyński, Waldemar Korol

National Research Institute of Animal Production, National Feed Laboratory

Summary. The paper describes how to carry out and the results of interlaboratory comparison in the range of residue testing of packaging and the detection of contaminants in feed. The data obtained confirmed the validity of the assumptions in the developed methodical instructions. Accepted tolerances in the studies of packaging residues in bakery products of ± 15% and determine the presence of physical injurious contamination of feed together with its description were obtained. Authorized laboratories ZHW confirmed the competence to carry out tests for the purpose of official supervision in this area.

Key words: interlaboratory comparison, feeding stuffs, packaging residues, injure contaminants.

 

Literatura

Raamsdonk L.W., Pinckaers V.G.Z, Vliege J.J.M., van Egmond H.J. : „Examination of packing materials in bakery products. A validated method for detection and quantification”. RIKILT Report 2012.007, Wageningen, The Netherlands  www.rikilt.wur.nl.

Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2010. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.

Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Norma ISO 13528:2015. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.

Norma PN-75/R-64787. Pasze. Oznaczanie szkodników zbożowo-mącznych i zanieczyszczeń (zasób archiwalny).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskigo i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz.

Rozporządzenie Komisji  (UE) nr 68/2013  z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych

Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 60, poz. 372 z 2010.

Walczyński S., Bielecka G., Korol W.: Instrukcja nr 2/2015.  Badania pozostałości opakowań w materiałach piekarniczych i zanieczyszczeń fizycznych w paszach. IZ-PIB KLP, Lublin, 2015.