twitter

image1 image1 image1 image1

Porównanie międzylaboratoryjne w zakresie oceny zawartości węglanów w paszach badanych metodą gazometryczną

Sławomir Walczyński

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy

Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

s. 51-54

Streszczenie. W pracy opisano sposób przeprowadzenia oraz wyniki porównania międzylaboratoryjnego w zakresie badania zawartości węglanów w paszach oznaczanych metodą gazometryczną. Wyniki umożliwiły ocenę przyjętych tolerancji dla mieszanek paszowych, premiksów i kredy pastewnej na poziomie, odpowiednio 20 %, 10 % i 5 %.

Laboratoria uczestniczące uzyskały wyniki badań zgodne z przyjętymi kryteriami i potwierdziły  kompetencje do wykonywania badań na potrzeby urzędowego nadzoru w tym obszarze. Obliczone parametry jakościowe zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011 charakteryzowały się zadowalającymi wartościami.

Słowa kluczowe: porównanie międzylaboratoryjne, węglany, metoda gazometryczna.

 

Interlaboratory comparison in the evaluation of carbonate content in feed investigated by gasometric method

Sławomir Walczyński

National Research Institute of Animal Production, National Feed Laboratory

Summary. The paper describes how to carry out and the results of interlaboratory comparison in the range of carbonate content in feed measured by gasometric method. The results enabled the assessment of the accepted tolerance for compound feeds, premixes and fodder chalk level, respectively 20%, 10% and 5%. Participating laboratories obtained test results in accordance with the criteria and confirmed the competence to carry out tests for the purpose of official supervision in this area. The calculated quality parameters according to PN-EN ISO / IEC 17043: 2011 were characterized by satisfactory values.

Key words: interlaboratory comparisons, carbonates, gasometry method.

Literatura

 Guidance on documentation regarding identity of feed additives for non-holder specific authorisation, Version 01.5, FEFANA 2008

 Horwitz W., Albert R.: The Horwitz Ratio (HorRat): A useful index of method performance with respect to precision. Journal of AOAC International. 2006, vol. 89, no 4, 1095-1109.

Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2010. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości

Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Norma ISO 13528:2015. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.

Norma PN-EN ISO 10693: 2014-16 wersja angielska. Jakość gleby – Oznaczanie zawartości węglanów – Metoda objętościowa

Pierwsza Dyrektywa Komisji z dnia 15 czerwca 1971 r. ustanawiająca wspólnotowe metody analizy do celów urzędowej kontroli pasz. 71/250/EWG.

Polskie Centrum Akredytacji. Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości. DA-05. 2011. Wydanie 5, Warszawa.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009. Dziennik Urzędowy UE (L 54/1 z dn. 26.02.2019).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskigo i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz.

Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 60, poz. 372 z 2010.