twitter

image1 image1 image1 image1

Dopuszczalne tolerancje składników analitycznych w świetle nowych wymagań

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Sławomir Walczyński

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

s. 62-68

Streszczenie.  W pracy przedstawiono sposób oszacowania dopuszczalnych tolerancji składników analitycznych, o których mowa w załączniku rozporządzenia Komisji (UE) nr 939/2010, przy użyciu dwóch składowych: odchylenia standardowego z badań biegłości (PT) jako miary tolerancji analitycznej i homogeniczności na podstawie wyników PT jako miary tolerancji technicznej. Do obliczeń dopuszczalnych tolerancji zastosowano prawo propagacji błędów Gauss’a. Sposób ten okazał się odpowiedni do realizacji celu. Proponowane zmiany dopuszczalnych tolerancji składników analitycznych w załączniku rozporządzenia 939/2010, polegające na zwiększeniu tolerancji niektórych skladników, są właściwe i  pożądane. Zwłaszcza należy poprzeć zwiększenie dopuszczalnych tolerancji dla składników mineralnych z 1,0% (m/m) do 1,5% (m/m). Umożliwi to właściwą kontrolę deklaracji przy wysokich zawartościach składników mineralnych w materiałach i mieszankach paszowych, np. wapnia w materiałach i mieszankach mineralnych przy wysokich zawartościach (20-30%).

Słowa kluczowe: pasze, składniki analityczne, dopuszczalne tolerancje, ocena.

 

Permitted tolerances of analytical constituents in the spot of new requirements

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Sławomir Walczyński

National Research Institute of Animal Production,

National Laboratory for Feedingstuffs in Lublin

Summary. The paper presents the way of calculation of permitted tolerances for analytical constituents, mentioned in the annex of the Commission Regulation (EU) No 939/2010 where two variables were used: standard deviation from proficiency testings (PT) as the measure of analytical tolerances and  homogeneity on the basis of PT results as the measure of technical tolerances. The Gauss law of propagation error was used for calculations. The way was fit for purpose. Proposed changes of permitted tolerances of analytical constituents in the annex of the regulation  No 939/2010,  consisting in increasing the tolerances of some constituents are proper and required. Proposed changes of the enlargement of  permitted tolerances from 1.0% (m/m) to 1.5% (m/m) should be supported in particular.  It enables proper declarations control at high levels of minerals in feed materials and feed mixtures, e.g. calcium in mineral materials and mixtures at high level of this element (20-30%).

Key words: animal feeds, analytical constituents, permitted tolerances, evaluation.

 

Piśmiennictwo

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE. OJ  L 229/1 z 13.07.2009.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 dotyczący dopuszczalnych tolerancji w odniesieniu do etykietowania składu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych,  o których mowa w art. 11 ust. 5. OJ  L 277/4 z 21.10.2010.

Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i wykonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz  (Dz. Urz. UE L54/1 z 26.2.2009)

EA-04/16 (2007).  Wytyczne EA (European Acreditation) dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych. Wersja polska, PCA Warszawa 2007. www.pca.gov.pl

Schönherr J., Danier J. 2011. Überarbeitung der Analysenspielräume fortgesetzt – nachvollziehbar and aktuell. Kraftfutter 94 (3-4), 34-44.

Korol W., Rubaj J., Bielecka G., Walczyński S. 2011. Ocena dopuszczalnych tolerancji składników pokarmowych pasz i dodatków paszowych.  Rozdział w monografii pt. „Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania - Cz. II”, Pasze Przemysłowe, Nr 2, 52-55

 VDLUFA Method Book Volume III, The chemical analysis of feedstuffs, 3. Edition 1976, 8. Suppl 2012. Analytical tolerances. 32.1. VDLUFA-Publisher, Darmstadt, 2012.

Permissible deviations in the interlaboratory tests. Departamental Order No: 43/2003 (IV.26) FVM, Annex 15, Ministry of Agriculture, Hungary 2003.