twitter

image1 image1 image1 image1

Spektrometria odbiciowa w bliskiej podczerwieni w badaniu (przewidywaniu) zawartości fosforu całkowitego w wybranych materiałach paszowych

 Sławomir Walczyński

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

s. 92-96

Streszczenie.  Opracowano nową kalibrację na spektrofotometr InfraXact pracujący w bliskiej podczerwieni (w zakresie 570 nm do 1850 nm) umożliwiającą badanie (przewidywanie) zawartości fosforu całkowitego w materiałach paszowych. Zakres zawartości fosforu w próbkach zbioru kalibracyjnego zawierał się od  1,99 g/kg do 15,0 g/kg. Standardowy błąd kalibracji wyniósł SEC = 0,608, a kwadrat współczynnika korelacji wielokrotnej wartości przewidywanych i odniesienia RSQ - 0,971, przy obciązeniu obciążenie na poziomie – 0,078. Zwalidowana kalibracja wymaga ciągłego uzupełniania o nowe próbki w celu zwiększenia odporności. 

Słowa kluczowe: materiały paszowe, fosfor, metoda, NIRS, kalibracja.

 

Near infrared spectrometry in study (predicting) the content total phosphorus in selected feed materials

Sławomir Walczyński

National Research Institute of Animal Production, National Feed Laboratory          

Summary. Developed a new calibration on the spectrophotometer InfraXact, a near-infrared instrument (in the range of 570 nm to 1,850 nm), enabling testing (predicting) the content of total phosphorus in feed materials. The scope of the phosphorus content in the calibration set of samples was 1.99 g / kg to 15.0 g/kg. The standard error of calibration was SEC = 0.608, and the square of the multiple correlation coefficient between predicted and reference values RSQ - 0,971, with a bias - 0.078. Validated calibration requires constant replenishment of new samples in order to increase the robustness.

Keywords: feed materials, phosphorus, method, NIRS calibration.

 

Literatura

Aureli R., and others. (2014). Use of near infrared spectroscopy to predict phytate P, total P and crude protein of common poultry feed ingredients. XIV European Poultry Conference, Stavanger, Norway.

Burns D.A., Ciurczak E.W. (2008). Handbook of  near-infrared analysis. Third edition. CRC Press. USA

European standard EN ISO 12099:2010. Animal feeding stuffs, cereals and milled cereal products – Guidelines for application of near infrared spectrometry.

Jamroz D. (2004). Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Fizjologiczne i biochemiczne podstawy żywienia zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kolbuszewski M. (2009).  Zastosowanie metod analiz opartych na technice FT-NIR w przemyśle paszowym. Hodowca Drobiu, 2, 50-56.

Nilsson T., Mygind M.T. (2016). WinISI basic calibration Training. Materiały szkoleniowe firmy Foss, Dania.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27.01.2009 r. zał. III P.

Socjusz M. (2016). Zawartość fosforu ogólnego w surowcach paszowych. Raport kalibracyjny. Foss Polska. 1-5.

Worsz P. (2012). Zastosowanie spektroskopii bliskiej podczerwieni i klasycznej.