twitter

image1 image1 image1 image1

Mikroflora pasz przemysłowych i kiszonek 

Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Krzysztof  Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

s. 102-107

Streszczenie.  Celem artykułu było opisanie najważniejszych zagrożeń mikrobiologicznych w paszach produkowanych przemysłowo i w kiszonkach. Należą do nich pałeczki Salmonella spp., Clostridium spp., C. botulinum, Bacillus spp., pleśnie, L. monocytogenes, E. coli O157:H7 oraz antybiotykooporne bakterie lub geny oporności. Porównano także prewalencję poszczególnych drobnoustrojów oraz podstawowe cechy jakościowe tych rodzajów pasz.

Słowa kluczowe: mikroflora, pasza, kiszonka, Salmonella, C. botulinum, L. monocytogenes.

 

The microflora of commercially manufactured feeds and silages

Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Krzysztof  Kwiatek

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs, National Veterinary Research Institute,

57 Partyzantow Street, 24-100 Pulawy, Poland
 

Summary. The aim of the paper was description of the most important microbial hazards in commercially manufactured feeds and silages. There are Salmonella sp., Clostridium sp., C. botulinum, Bacillus sp., molds, L. monocytogenes, E. coli O157: H7 and antibiotic-resistant bacteria or resistance genes. In addition, the prevalence of these microorganisms and some quality parameters of these feeds were compared.

Key words: microflora, feed, silage, Salmonella, C. botulinum, L. monocytogenes.

 

Piśmiennictwo

 Annett C.B, Viste J.R., Chirino-Trejo M., Classen H.L., Middleton D.M., Simko E.: Necrotic enteritis: effect of barley, wheat and corn diets on proliferation of Clostridium perfringens type A. Avian Pathol. 2002, 31, 598-601.

Anonymous: European Food Safety Authority: Microbiological risk assessment in feedingstuffs for food-producing animals. Scientific opinion of the panel on biological hazards. EFSA J 2008, 720, 1-84.

Anonymous: The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2014. EFSA J 2015a;13(12):4329.

Anonymous: The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2013. EFSA J 2015b;13(1):3991.

 Anonymous. Evaluation of the measures to control Salmonella in the animal feed sector 2004. Product Board Animal Feed. Hague, Netherlands, 2005.

Commission Regulation of on microbiological criteria for feedstuffs (SANCO/2009/JHR/2009-EN.doc).

Fenlon D.R., Wilson J.: Growth of Escherichia coli O157 in poorly fermented laboratory silage: a possible environmental dimension in the epidemiology of E. coli O157. Lett Appl Microbiol 2000, 30, 118–121.

Hancock D.D., Besser T.E., Lejeune J., Davis M., Rice D.H.: The control of VTEC in the animal reservoir. Int. J. Food Micrbiol. 2001, 66, 71-78.

Hussein H.S., Sakuma T.: Prevalence of shiga toxin-producing Escherichia coli in dairy cattle and their products. J Dairy Sci 2005, 88, 450-65.

Hutchinson M.L., Thomas, D.J., Avery S.M.: Thermal death of Escherichia coli O157: H7 in cattle feed. Lett. Appl. Microbiol. 2007, 44, 357-263.

Kukier E., Goldsztejn M., Grenda T., Kwiatek K., Wasyl D., Hoszowski D.: Microbiological quality of compound feed used in Poland. Bull Vet Inst Pulawy 2012, 56, 349-354.

Kukier E., Goldsztejn M., Grenda T., Kwiatek K., Bocian Ł.: Microbiological quality of feed materials used between 2009 and 2012 in Poland. Bull Vet Inst Pulawy 2013, 57, 107-111.

Kukier E., Kwiatek K.: Phenotypical and genotypical characterisation of Clostridium perfringens strains isolated from feedingstuffs. Bull. Vet. Inst. Pulawy 2010, 54, 501-511.

Kukier E., Kwiatek K.: Occurrence of Clostridium perfringens in food chain. Bull. Vet. Inst. Pulawy 2010, 54, 571-576.

Lopes G.V., Pissetti C., da Cruz Payo Pellegrini D., da Silva L.E., Cardoso M.: Resistance phenotypes and genotypes of Salmonella enterica subsp. enterica isolates from feed, pigs, and carcasses in Brazil. J Food Prot. 2015, 78, 407-413.

Magnusson M, Christiansson A, Svensson B. Bacillus cereus spores during housing of dairy cows: factors affecting contamination of raw milk. J. Dairy Sci. 2007, 90, 2745-54.

McDonald P., Henderson A.R., Heron S.J.E.: The biochemistry of silage. 2nd Ed. Marlow: Chalcombe Publications, 1991, 340.

Nikpiran H., Shojadoost B., Peighambari S.M.: Experimental induction of necrotic enteritis in broiler chickens by Clostridium perfringens isolates from the outbreaks in Iran. J. Vet. Res. 2008, 63, 127–132.

Pedroso A.F., Adesogan A.T., Queiroz O.C., Williams S.K.: Control of Escherichia coli O157:H7 in corn silage with or without various inoculants: efficacy and mode of action. J Dairy Sci 2010, 93, 1098-104.

Rozporządzenie (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 142 z dnia 25 lutego 2011 r.  w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy.

Wasyl D., Hoszowski A.: Antimicrobial resistance of Salmonella isolated from animals and feed in Poland. Bull. Vet. Inst. Pulawy 2004, 48, 233-240.

Weinberg Z., Sela S., Chen Y., Volchinski V., Kraut-Cohen J., Cytryn E.: Antibiotic resistance of bacteria from commercial silages in Israel. ADSA®-ASAS Joint Annual Meeting, 12-16 July 2015, Orlando, Florida, USA.