twitter

image1 image1 image1 image1

Effect of fumonisin toxicosis on rats

1Kotsyumbas Ihor, 1Brezvyn Oksana, 1Rudyk Galyna,

2Gutyj Bohdan, 2Guta Zoryana, 3Levkivska Nataliya

1State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and  Feed Additives, Lviv, Ukraine

2Department of pharmacology and toxicology, faculty of veterinary medicine, S.Z.Gzhytskyy National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies of Lviv, Lviv, Ukraine

3Department of epizootology, faculty of veterinary medicine, S.Z.Gzhytskyy National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies of Lviv, Lviv, Ukraine

s. 108-114

Summary. The present article covers the effect of fumonisins on rats. Published data of foreign and domestic scientists concerning the etiology and pathogenesis of fumonisin in farm animals and poultry have been studied. It was found that after the administration of fumonisin in rats, mycotoxins have a negative impact on parameters and physiological state of the animals. The detailed analysis of fumonisins has been made. Apart from this we have covered the issue of pathogenesis of fumonisin in pigs, ruminants, horses and poultry. Fumonisins contribute to reproductive function disorders; suppressing of the immune system; increased susceptibility to diseases of different etiologies. Based on the research, we have established a downward trend to increase in body weight of rats who were administered fumonisin, and change in the weighting coefficients of their internal organs. Fumonisin toxicosis development in rats leads to changes in morphological and biochemical blood parameters. We have revealed a increase in the number of white blood cells, eosinophils and segmented neutrophils, and reduced number of lymphocytes and monocytes. After analyzing WBC differential we have noted a tendency to nucleus shift to the left.

Formation of abscesses and occurrence of hemorrhages of pectoral muscles, the peritoneum, blood filling of vessels of mesenteriolum are characteristic of fumonisin toxicosis development. All these effects are inflammatory, as evidenced by blood picture.

Key words: pharmacology, toxicology, mycotoxins, fumonisins, rats, blood.

 

Toksyczny wpływ fumonizyny na organizm szczurów

Igor Kocjumbas1, Oksana Brezwin1, Galina Rudzyk1, Bogdan Gutij2, Zoriana Guta2, Natalia Lewkiwska3

1Państwowy Instytut Kontroli Przeparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych,

2Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego, oddział farmakologii i toksykologii,

3Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. Stefana Grzyckiego, oddział epizootii

Streszczenie. W artykule badano wpływ fumonizyn na organizm szczurów. Przeanalizowane zostały dane literaturowe krajowych i zagranicznych naukowców na temat etiologii i patogenezy fumonizyn u zwierząt gospodarskich i drobiu. W doświadczeniu na szczurach stwierdzono, że po dożołądkowym wprowadzeniu  mykotoksyn tej grupy wywierają one negatywny wpływ na żywotność i stan fizjologiczny zwierząt. Szczegółowa analiza efektów toksycznych wykazała, że fumoniziny przyczyniają się do zaburzeń funkcji rozrodczych i reprodukcyjnych; osłabiają układu odpornościowy; zwiększają  podatność na choroby o różnych etiologiach. Na podstawie przeprowadzonych badań określono tendencję spadkową przyrostu masy ciała u szczurów otrzymujących fumonizyny oraz zmianę współczynników narządów wewnętrznych. Rozwój toksykozy u szczurów prowadził do zmian morfologicznych i biochemicznych oraz składu morfotycznego krwi. Ustalono zwiększenie liczby białych krwinek, w szczególności eozynofili i neutrofili oraz segmentację ich jąder komórkowych, jak również zmniejszenie liczby limfocytów i monocytów. Podczas analizy leukogramu zauważona została tendencja przesunięcia obrazu białokrwinkowego w lewo, co wykazano na podstawie stanu segmentacji jądra komórkowego.

Słowa kluczowe: farmakologia, toksykologia, mykotoksyny, fumonizyny, szczury,  krew.

 

References

Vlizlo V.V. Laboratory methods of study in biology, animal breeding and veterinary medicine: reference book / V.V.Vlizlo, R. S. Fedoruk, I. B. Ratych et al.; ed. by V.V.Vlizlo. Lviv: Spolom, 2012. P. 764.

Dukhnytskyy V.B. Veterinary mycotoxicology: educational manual / V.B. Dukhnytskyy, Khmelnytskyy H.O., Boyko H.V., Ishchenko V.D. // K. - 2010– P. 203.

 Ivanov A.V., Fysynyn V.I., Tremasov M.Ya., Papunidi K.Kh. Mycotoxins (in food chain). M.: FGBNU „Rosinformagrotech”, 2012. P. 136.

 Karin Griesler. Fumonisins. The real danger to farm animals and methods of struggle. / Karin Griesler, Maksim Zasekin // Efficient feed and breeding – 2008 - Nr 1 (25) - P. 39-42.

 Mycotoxicoses of poultry: etiology, diagnostics, preventive aids and methods (results of 33 years of studies) / Under the editorship of A.M. Kotyk and V.O.Trufanova  - Kharkiv, 2005. – P. 124.

Smirnov V.V. Mycotoxins: fundamental and applied aspects / V. V. Smirnov, A.M. Zaychenko, G. Ribezhnel // Modern problems of toxicology. -2000, Nr 1. P. 5-12.

Munkvold G.P.; Hellmich R.L.; Rice L.G. Comparison of fumonisin concentrations in kernels of transgenic Bt maize hybrids and nontransgenic hybrids / G P. Munkvold, R L. Hellmich, L.G. Rice // Plant Dis. - 1999. - Vol.83, Nr 2,  - P. 130-138.

Kim E.-K.; Shon D.-H.; Chung S.-H.; Kim Y.-B. Survey for fumonisin B1 in Korean corn-based food products. / E.-K. Kim, D.-H. Shon, S.-H. Chung, Y.-B. Kim // Food Additives Contaminants, 2002. - Vol. 19, Nr 5, - P. 459-464.

Fodor J.; Meyer K. ; Riedlberger M. Distribution and elimination of fumonisin analogues in weaned piglets after oral administration of Fusarium verticillioides fungal culture / Fodor J.; Meyer K. ; Riedlberger M. // Food Additives & Contaminants. – 2006. –  Vol.23,N 5. - P. 492-501.

Wit M.; Waskiewicz A.; Golinski P. Occurrence of fumonisin FB1 in kernels and rachis of maize cobs infected by Fusarium verticillioides / Wit M.; Waskiewicz A.; Golinski P. // Progress in plant protection / Inst. of plant protection. – Poznan. – 2010. - P. 1832-1836.

Dankovych R. S. Pathomorphological changes in internal organs of pigs with associated mycotoxicosis, complicated by pseudomonosis / R.S.Dankovych, A. V. Andriychuk // Scientific bulletin of S.Z.Gzhytskyy National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies of Lviv. - 2013. - V. 15, Nr 1(1). - P. 302-307.

Use and assessment of feed additives, sorbents in case of mycotoxicoses: methodical recommendations / I. Ya. Kotsyumbas, A. F. Obrazhey, O. M. Brezvyn, O. M. Vasyanovych et al. – Lviv, 2011 – P. 29.

Kotsyumbas I.Ya., Brezvyn O.M., Kushnir R.O. Use of sorbents in the practice of veterinary medicine // Scientific and technical journal of the Institute of Animal Biology and State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal Products and  Feed Additives. – 2009. – Edition 10. – Nr  4. – P. 584–588.