twitter

image1 image1 image1 image1

Wpływ badań biegłości na zapewnienie jakości pracy laboratoriów w zakresie podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w paszach

Grażyna Bielecka

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

s. 120-125

Streszczenie.  Oceniono wyniki badań biegłości (PT) organizowanych w latach 2013-2015 i ich wpływ na zapewnienie jakości pracy laboratoriów upoważnionych do badań pasz w ramach urzędowego nadzoru w zakresie podstawowych składników pokarmowych, składników mineralnych i wybranych substancji niepożądanych w mieszankach paszowych pełnoporcjowych i uzupełniających. W latach 2013-2015 próbki pasz przekazywano do laboratoriów uczestniczących w PT w formie nierozdrobnionej. Precyzja PT organizowanych w latach 2013-2015 oceniona na podstawie współczynnika Horwitza (HorRat) była podobna jak w latach poprzednich, gdy uczestnicy PT otrzymywali rozdrobnione próbki testowe. Nie stwierdzono wzrostu liczby wyników niezadowalających i wątpliwych. Laboratoria korygowały niepewności pomiaru tak, aby odpowiadały wymaganiom. Organizowane PT wpłynęły na poprawę jakości i miarodajności wyników badań w aspekcie ich wykorzystania do oceny zgodności.

Słowa kluczowe: pasze, badanie biegłości, podstawowe składniki pokarmowe, składniki mineralne, zapewnienie jakości.

 

The influence of proficiency testings on the laboratory quality assurance in the scope of basic nutrients and minerals in feedingstuffs

Grażyna Bielecka

National Research Institute of Animal Production,

National Laboratory for Feedingstuffs in Lublin

Summary. Results of proficiency testings (PT) organized in the years 2013-2015 in the scope of basic nutrients and minerals were evaluated. The aim of PT was quality assurance of the official laboratories testing feeds in the governmental supervision. PT samples were sent to participants in no-ground form. The precision of PT, evaluated on the basis of the Horwitz’ ratio was similar to the precision obtained former, where PT samples were ground. Number of questionable and unsatisfactory results did not increase. Moreover measurements uncertainties were corrected by participant laboratories according to requirements. The organization of PT caused the increase of quality and reliability of test results and better support for conformity assessment.

Key words: feed, proficiency testing, basic nutrients, minerals, quality assurance.

 

Odnośniki

Dokument PCA DAB-7. Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe. Wydanie 10 z dnia 16.10.2013. Warszawa 2013.

Horwitz W., Albert R.: The Horwitz Ratio (HorRat). A useful index of method performance with respect to precision. J AOAC International 2006, 89, 1095-1109.

Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.

PN-EN 16279 Pasze - Oznaczanie zawartości fluorku metodą elektrody jonoselektywnej (ISE) po wcześniejszym traktowaniu kwasem chlorowodorowym

Norma ISO 13528:2005. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.

Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt ( Dz. Urz. UE L 165z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.45, str. 200):

 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i wykonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L54/1 z 26.2.2009)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV rozporządzenia (WE) nr 767/2009 (Dz. Urz. UE L 277/4, 21.10.2010).

Thompson, M.: The amazing Horwitz function. AMC Technical Brief No. 17, July 2004 (amc\amctb\statssc\horwitztb_v2.doc).