twitter

image1 image1 image1 image1

Technika NIR w ocenie jednorodności produktów paszowych

Sławomir Walczyński

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

s. 131-136

Streszczenie.   Przedstawiono wyniki oceny homogeniczności pasz sypkich i granulowanych (kruszonki) na podstawie analizy pobieranych próbek pierwotnych metodą spektrometrii odbiciowej w bliskiej podczerwieni NIRS. Badania przeprowadzono za pomocą spektrofotometru InfraXact pracującego w zakresie od 570 nm do 1850 nm. Dodatkowo analizowano zawartość chlorków, wapnia, cynku i miedzi akredytowanymi metodami standardowymi. Porównywano obliczone współczynniki zmienności pomiaru dla obu metod. Technika NIRS pozwoliła na ocenę postępu  procesu mieszania w badanym zakresie czasu od 1 do 3 minut.

Słowa kluczowe: mieszanki paszowe, porównanie metod, NIRS, homogeniczność.

 

The NIRS technique in the assessment of uniformity of feed products

Sawomir Walczyski

National Research Institute of Animal Production, National Feed Laboratory

Summary. The work involved an homogeneity assessment of loose and granulated (crumbled) feed. The collected incremental samples were analyzed by near infrared spectrometry NIRS. Tests were performed using a spectrophotometer InfraXact operating in the range of 570 nm to 1850 nm. Additionally we analyzed for chloride, calcium, zinc and copper  accredited standard methods. The calculated coefficients of variation were compared for both methods.The obtained data show the progress of mixing over the examined range from 1 to 3 minutes.           

Key words: compound feed, methods comparison, NIRS, homogeneity.

 

Literatura

Alava, J.M, Millar, S.J., Salmon, S.E. (2000): The assessment of dough development during mixing using NIRS. Special Pub. Royal Soc. Chem. (Wheat Gluten), 261, 439-447.

Bellamy, L., Nordon, A., Littlejohn, D. (2004): Non-invasive monitoring of powder mixing with NIRS and acoustic. Spectroscopy Europe, 16 (2), 30-32.

Burns D.A., Ciurczak E.W. (2008). Handbook of  near-infrared analysis. Third edition. CRC Press. USA

Boss J. (l987): Mieszanie materiałów ziarnistych. PWN. Warszawa.

Davies, A.M.C. (2001): Monitoring mixing. Chemistry and Industry, 22 January, 4-5.

Instrukcja GLW (2005). Ocena homogeniczności mieszanek paszowych na podstawie badania stopnia wymieszania składnika kluczowego. Instytut Zootechniki. Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie. Lublin

Kolbuszewski M. (2009).  Zastosowanie metod analiz opartych na technice FT-NIR w przemyśle paszowym. Hodowca Drobiu, 2, 50-56.

Procedura Badawcza (2009). PB KLP. Ocena homogenicznoci mieszanek paszowych. IZ-PIB KLP.

Raport Techniczny Nordtest TR 537. Handbook for Calculation of Measurement Uncertainty in Environmental Laboratories. Nordtest TR 537, Version 3, 2008. Wydanie polskie: Biuletyn POLLAB Nr 2/51/2008.

Norma PN-EN ISO 12099:2012 Pasze, ziarno zbóż i produkty przemiału – Wytyczne stosowania spektrometrii bliskiej podczerwieni.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i wykonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz  (Dz. Urz. UE L54/1 z 26.2.2009).

Worsz P. (2012). Zastosowanie spektroskopii bliskiej podczerwieni i klasycznej podczerwieni w analizie jakościowej i ilościowej surowców w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Rozprawa doktorska. Politechnika Gdaska. Wydzia Chemiczny.