twitter

image1 image1 image1 image1

Wartość paszowa jęczmienia w badaniach IUNG-PIB. Fodder value of barley in the studies of Institute of Soil Science and Plant Cultivation-State Research Institute, Poland

Danuta Leszczyńska1, Jolanta Domańska2

1Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy

2Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Słowa kluczowe: jęczmień jary, plon, wartość paszowa, intensywność technologii produkcji, czynniki agrotechniczne

Key words: spring barley, yield, fodder value, intensity of production technology, agrotechnical factors

Literatura

Leszczyńska D.: Wybrane elementy technologii uprawy jęczmienia ozimego. Studia i Raporty  IUNG-PIB,  Puławy 2014, 41(15): 57-70.   

Leszczyńska D., Sułek A., Nieróbca P.: Ocena ekonomiczna technologii produkcji jęczmienia jarego o różnym poziomie intensywności”. Roczniki Naukowe SERIA, 2016, 18(5): 131-135.

Noworolnik K., Leszczyńska D.: Integrowana technologia uprawy mieszanin odmian jęczmienia jarego na cele paszowe i na kaszę. Instrukcja wdrożeniowa. IUNG-PIB Puławy. 2016, 236, 19 ss.

Praca zbiorowa pod redakcją Mrówczyński M. i Korbas M.  Integrowana produkcja jęczmienia ozimego i jarego. IOR Poznań, 2010, ss. 140.  

Szempliński W. (red.). Rośliny Rolnicze. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 2012: 1-470.