twitter

image1 image1 image1 image1

Wykrywanie przetworzonego białka zwierzęcego w paszach – ocena wyników badań biegłości. Detection of processed animal protein in feed - assessment of the results of the proficiency test

Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57, Puławy

Piśmiennictwo:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 56/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające załączniki I i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii.

PN-EN ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badań biegłości”