twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena wyników badania biegłości w zakresie oznaczania witamin i Etoksyquinu w paszach w roku 2016. Evaluation of proficiency testing results in the scope of vitamins and Ethoxyquin in feeds in 2016

Jolanta Rubaj

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz , ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin

Literatura:

Rozporządzenie Komisji (UE) 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV rozporządzenia (WE) nr 767/2009 (Dz. Urz. UE L 277/4, 21.10.2010).

Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości