twitter

image1 image1 image1 image1

Nowa instrukcja badania homogeniczności w ocenie kompetencji laboratoriów urzędowego nadzoru. The new manual tests of homogeneity in assessment of laboratories competence for official supervision

Sławomir Walczyński

Instytut Zootechniki – PIB Krajowe Laboratorium Pasz

ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin

Streszczenie

Zestawiono wyniki badania homogeniczności mieszanek paszowych wykonanych podczas realizacji badania biegłości laboratoriów w 2016 r. w zakresie oceny stopnia wymieszania na podstawie mikro- i makroelementów. Obliczenia wykonano zgodnie z założeniami nowej instrukcji. Upoważnione laboratoria ZHW potwierdziły swoje kompetencje do wykonywania badań na potrzeby urzędowego nadzoru w tym obszarze.

Literatura

Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2010. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.

Raport Techniczny Nordtest TR 537. Handbook for Calculation of Measurement Uncertainty in Environmental Laboratories. Nordtest TR 537, Version 3, 2008. Wydanie polskie: Biuletyn POLLAB Nr 2/51/2008.

Walczyński S., Korol W.: Inter-laboratory investigations on evaluation of industrial foodder mixtures homogeneity. Polish Journal of Food and Nutrition Sciencies, 2007, vol. 57, no 2(A),, 187-190.