twitter

image1 image1 image1 image1

Możliwości analityczne wykrywania i identyfikacji gatunkowej przetworzonego białka zwierzęcego.  Analytical capabilities of detection and species identification of processed animal proteins

Anna Weiner, Ilona Paprocka, Krzysztof Kwiatek, Agata Gołębiowska

Zakad Higieny Pasz, Pastwowy Instytut Weterynaryjny – PIB

Al. Partyzantów 57, 24 – 100 Puławy

s. 15-19

Streszczenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami produkty przetworzonych białek zwierzęcych podlegają ścisłej kontroli laboratoryjnej. Opracowane metody badawcze pozwalają na stwierdzenie odchyleń w jakości badanych produktów. Wykorzystując metodę mikroskopową potwierdzamy dodatek niepożądanych składników. Uzupełnieniem są metody: konwencjonalny PCR i real-time PCR. Wyeliminowanie produktów niespełniających określonych wymagań minimalizuje ryzyko występowania gąbczastej encefalopatii bydła.

Słowa kluczowe: pasze, PAP, MBM, PCR

Summary. According with current regulations products of the processed animal proteins are strictly of laboratory control. Developed methods allow concluding on variations in the quality of the tested products. Using the microscopic method we confirm the presence of undesirable components. This is complemented by newly methods: conventional PCR and real-time PCR. Elimination of the products that do not meet specified requirements minimize the risk of occurrence of bovine spongiform encephalopathy.

Key words: feed, PAP, MBM, PCR

Piśmiennictwo:

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r., ustanawiające zasady zapobiegania, kontroli i eliminacji pewnych postaci zakaźnego gąbczastego zwyrodnienia mózgu;

Decyzja Komisji 2001/9 oraz Decyzja Komisji 2001/165 w sprawie skażeń krzyżowych pasz dla bydła;

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r., ustanawiające przepisy zdrowotne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U.L 273, 10.10.2002);

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1234/2003 z dnia 10 lipca 2003 r., zmieniające załączniki I, IV i XI do rozporządzenia (WE) Nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) Nr 1326/2001 w odniesieniu do pasażowalnych encefalopatii gąbczastych oraz żywienia zwierząt;

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenie (WE) Nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie żywienia zwierząt;

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego);

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy;

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (L 54/1, 26.02.2009).

Van Raamsdonk L.W.D., Pinotti L., Veys P., Bremer M., Hekman W., Kemmers A., Campagnoli A., Paltanin C., Belinchon Crespo C., Vliege J., Pinckaers V. & Jrgensen J. S. (2011). New developments in classical microscopy; what can be expected for the official control? Biotechnol. Agron. Soc. Environ., 15(S1), 15-24.

Fumiere O., Veys P., Boix A., von Holst C., Baeten V., Berben G.: Methods of detection, species identification and quantification of processed animal protein In feedingstuffs. Biotech. Agron. Soc. Environ. 2009, 13(S), 57-70.

EURL-AP Standard Operating Procedure Operational protocols for the combination of light microscopy and PCR. http://eurl.craw.eu/img/page/sops/EURL-AP%20SOP%20operational%20schemes%20V3.0.pdf

EURL-AP Standard Operating Procedure Detection of ruminant DNA in feed using real-time PCR. http://eurl.craw.eu/img/page/sops/EURL-AP%20SOP%20Ruminant%20PCR%20V1.1.pdf

Woodgate S.L., van der Hoven S., Vaessen J., Margry R.: Control tools to detect processed animal proteins in feed and in animal by-products: specificity and challenges. Biotechnol Agron Soc Environ 2009, 13, 9–13.

van Raamsdonk L.W.D., Veys P., Vancustem J., Pridotkas G., Jrgensen J.S.: Classical microscopy: improvements of the qualitative protocol. In: Detection, identifiacation and quantification of processed animal proteins in feedingstuffs. Edited by Jrgensen J.S., Beaten V., Namur University Press, 2012, pp. 47–57.

Taylor D.M., Woodgate S.L. Rendering practices and innovation of transmissible spongiform encephalopathy agents. Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz. 22 (2003), 297-310.

Gizzi G., Raamsdonk L.W.D., Baeten V., Murray I., Berben G., Brambilla G., von Holst Ch.: An overview of tests for animal tissues in feeds applied in response to public health concerns regarding bovine spongiform encephalopathy. Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz., 2003, 22, 311-331;

Kwiatek K., Przeniosło M., Weiner A. Przewodnik do metody mikroskopowej wykrywania przetworzonego białka zwierzęcego w środkach żywienia zwierząt. Ed. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy, 2004;

Fumiere O., Veys P., Boix A., von Holst C., Baeten V., Berben G.: Methods of detection, species identification and quantification of processed animal protein In feedingstuffs. Biotech. Agron. Soc. Environ. 2009, 13(S), 57-70.

Frick G., Roetschi A., Hauswirth H. 2002. Mikroskopische Untersuchung von Futtermitteln. Agrarforschung, 9, 497-504.

Frick G., Roetschi A., Hauswirth H. 2003. Futtermittel: Prüfung der Zusammensetzung. Agrarforschung, 10, I-VIII.

Gizzi G., von Holst Ch. 2004. Determination of processed animal proteins, including meat and bone meal, in animal feed. J. AOAC Int., 87, 1334-1341.

Hormish D.E. 2004. Traceability of processed animal proteins with varying texture in feed: determination with microscopic and polymerase chain reaction methods. Biotechnol. Agron. Soc. Environ., 8, 257-266.

Pinotti L., Campagnoli A., Tongon G., Cheli F., Dell’Orto V., Savoini G. 2004. Microscopic method in processed animal proteins identification in feed: applications of image analysis. Biotechnol. Agron. Soc. Environ., 8, 249-251.

Raamsdonk L.W.D., Vancustem J., Zegers J., Frick G., Jorgenson J.S., Pinckaers V., Bosch J., Paradies-Severin I. 2004. The microscopic detection of animal proteins in feeds. Biotechnol. Agron. Soc. Environ., 8, 241-247.

Paprocka I., Gołębiowska A., Przeniosło-Siwczyńska M., Kwiatek K., Weiner A. 2011. Ocena kompetencji laboratoriów urzędowych w zakresie wykrywania przetworzonego białka zwierzęcego w paszach. Życie weterynaryjne 2, 142-145.

Woodgate S.L., van der Hoven S., Vaessen J., Margry R.: Control tools to detect processed animal proteins in feed and in animal by-products: specificity and challenges. Biotechnol Agron Soc Environ 2009, 13, 9–13.