twitter

image1 image1 image1 image1

Kalibracja metody NIRS na zawartość wybranych składników pokarmowych w mączkach guar

Calibration of the  NIRS method for the selected nutriens content in guar meals

 s. 64 - 65

Wojciech Wróblewski 1, Robert Gąsior 1 , Sławomir Walczyński 2

1 Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Laboratorium, 32-083 Balice k. Krakowa

2 Krajowe Laboratorium Pasz, IZ-PIB, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 2

Słowa kluczowe: mączka guar, NIRS, składniki pokarmowe

Keywords: guar meal, NIRS, nutrients

Wykonano  wstępną kalibrację dotyczącą oznaczania: wilgotności, białka ogólnego (BO), tłuszczu surowego (TS) i popiołu surowego (PS), włókna surowego (WS), skrobi i cukrów oraz aminokwasów w próbkach mączki guar. Wyniki dotyczące zawartości podstawowych składników pokarmowych przedstawiono w tabeli 1 a wybranych aminokwasów w tabeli 2. Analizy NIRS wykonano na 20 komercyjnych mączkach rybnych w oparciu o zasady opisane w normie PN-ISO 12099:2010 (InfraXact™ 7500, Foss, 570-1848 nm), a referencyjne w oparciu o Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr  152/2009. Wykonano walidację krzyżową i określono parametry: zakres oznaczania (MIN, MAX), średnia, współczynnik determinacji R2, standardowy błąd walidacji krzyżowej SECV oraz SECV%.

NIRS jest prostą, szybką i niedestrukcyjną techniką analityczną w analizach składników podstawowych w mączce guar. Technika ta pozwala na uzyskanie dokładnych kalibracji dotyczących wilgotności, BO, TS, PS, WS, skrobi, cukrów oraz aminokwasów charakteryzujących się niskimi wartościami standardowego błędu  walidacji krzyżowej (SECV).

Literatura

  1. Gheisari A.A., Zavareh M.S., Toghyani M., Bahadoran R., Toghyani M. (2011). Application of incremental program, an effective way to optimize dietary inclusion rate of guar meal in broiler chicks. Livestock Science, 140, 117-123.
  2. Nasry M.R., Abo-Youssef A.M., Abd El-Latif H.A. (2013). Anti-diabetic activity of the petroleum ether extract of Guar gum in streptozotocin-induced diabetic rats: A comparative study. Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences, 2, 51-59.
  3. PN-ISO 12099:2010
  4. Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr  152/2009
  5. Thombare N., Jha U., Mishra S., Siddiqui M.Z. (2016). Guar gum as a promising starting material for diverse applications: A review. International Journal of Biological Macromolecules, 88, 361-372.
  6. Vaughn, S.F., Kenar J.A., Frederick C.F., Berhow M.A., Cermak C.S., Evangelista R.L., Fanta G.F., Behle R.W., Lee E. (2013). Evaluation of alternatives to guar gum as tackifiers for hydromulch and as clumping agents for biodegradable cat litter. Industrial Crops and Products, 43, 798-801.