twitter

image1 image1 image1 image1

Wpływ przygotowania próbek MPU na wyniki  badań składników mineralnych
The influence of sample preparation of CF  on the test results of minerals
Grażyna Bielecka, Waldemar Korol
s.  106

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz

Celem pracy jest przedstawienie wpływu  rozdrabniania próbki na wyniki oznaczeń makroelementów, mikroelementów, aminokwasów, białka i popiołu w mieszance paszowej uzupełniającej (MPU) dla kur niosek.  Właściwe przygotowanie próbek MPU (rozdrobnienie) czterokrotnie poprawiło precyzję badań a średnie wyniki badań rozdrobnionych próbek MPU były w większym stopniu zgodne z deklaracją na etykiecie. Rozdrabnianie jest niezbędne zwłaszcza przy małych odważkach analitycznych w badaniach składników mineralnych, niższych od 0,5 g. Należy jednak podkreślić, że wyniki badań, z wyjątkiem popiołu surowego, były zgodne z deklaracjami, niezależnie od rozdrobnienia próbki.

Odnośniki:

1. Norma PN-EN ISO 6498:2015. Pasze. Wytyczne do przygotowania próbki.

2. Norma PN-EN ISO 6869:2002. Pasze. Oznaczanie zawartości wapnia, miedzi, żelaza, magnezu, manganu, potasu, sodu i cynku -- Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej

3. Rozporządzenie Komisji (WE) 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. Ustanawiające metody pobierania próbek i wykonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz.Urz. UE L 54/1, 26.2.2009).