twitter

image1 image1 image1 image1

Trwałość witaminy A i E w zależności od czasu i warunków przechowywania w laboratorium
Stability of vitamin A and E according to the storage time and  conditions in a laboratory
Jolanta Rubaj, Waldemar Korol
s. 107
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz

Celem prezentacji była ocena trwałości witamin A i E w  mieszance paszowej uzupełniającej MPU dla kurcząt brojlerów Finiszer (3%) i premiksie dla brojlerów kurzych typu Grower (0,5%)  w zależności od czasu i warunków przechowywania próbek w laboratorium. Istnieją różne czynniki fizyczne i chemiczne, które mają negatywny wpływ na stabilność witamin. W premiksach dominujący wpływ na stabilność witamin mają składniki mineralne (siarczany, chlorki, węglany i tlenki metali) sprzyjające występowaniu reakcji utleniania i redukcji. Formy estrowe witamin rozpuszczalne w tłuszczach są bardziej stabilne niż ich formy alkoholowe. W przeprowadzonym teście większą stabilność wykazywały witaminy w MPU z uwagi na mniejszy wpływ matrycy na ich stabilność.

Odnośniki

1.Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i wykonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L54/1 z 26.2.2009)

2.Rozporządzenie (We) Nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 Sierpnia 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w  żywieniu zwierząt.

3. Rubaj J., Korol W: Monitoring witamin A i E w paszach przemysłowych. Pasze Przemysłowe, 1, 2007, 4-6.