twitter

image1 image1 image1 image1

Oznaczanie markera triheptanianu glicerolu w ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego. Wyniki badań z lat 2009-2017

Determination of glycerol triheptanoate marker in animal by-products. Results from the years 2009-2017

s. 108

Ewelina Kowalczyk, Aleksandra Grelik, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego wprowadzono nakaz znakowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 i 2 (o najwyższym ryzyku) markerem triheptanianem glicerolu - GTH. Zastosowanie markera GTH umożliwia identyfikację materiałów kategorii 1 i 2, które nie powinny być wprowadzane do łańcucha żywnościowego. Badania przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego w kierunku oznaczenia zawartości markera GTH prowadzone są w Zakładzie Higieny Pasz od 2008 roku. Materiał do badań stanowią głównie mączki mięsno – kostne kategorii 1 i 2, tłuszcz utylizacyjny kategorii 1 i 2 oraz polepszacze gleby. Próbki pochodzą z Kontroli Urzędowej, monitoringu w ramach Programu Wieloletniego oraz od zleceniodawców prywatnych. Łącznie w latach 2009 – 2017 przebadano 1289 próbek.

Piśmiennictwo

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r.określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego).
  2. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy.