twitter

image1 image1 image1 image1

Wykrywanie alkaloidów pirolizydynowych w paszach – porównanie metod GC-MS i LC-MS

Determination of pyrrolizidine alkaloids in feeds-comparison of GC-MS and LC-MS methods

s. 94

Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Najniebezpieczniejszym i najczęstszym źródłem zatruć są pasze, które uległy zanieczyszczeniu roślinami zawierającymi AP. Dlatego też bardzo istotnym zadaniem staje się kontrola materiałów paszowych pod kątem obecności tych toksycznych związków. W tym celu opracowano dwie metody analityczne, które umożliwiają ich wykrycie w materiałach paszowych. Metoda GC-MS oprócz etapu ekstrakcji i oczyszczania wymaga również redukcji alkaloidów do ich dwóch podstawowych struktur retronecyny i heliotrydyny, a następnie przeprowadzenia ich w lotne pochodne. Metoda LC-MS nie wymaga tych etapów i zaraz po oczyszczeniu, próbki są gotowe do analizy instrumentalnej. Dlatego też można stwierdzić, że jest ona mniej pracochłonna w porównaniu z metodą GC-MS.

Obie metody zwalidowano zgodnie z wytycznymi dokumentu SANTE 11945/2015. Dla obu metod uzyskano prawidłowe wartości parametrów walidacyjnych. Obie metody cechowały się także dobrą czułością oraz selektywnością. Podsumowując, można stwierdzić, że obie metoda są użyteczne jeśli chodzi o monitoring materiałów paszowych pod kątem obecności alkaloidów pirolizydynowych.

Piśmiennictwo

Kowalczyk E., Kwiatek K.: Determination of pyrrolizidine alkaloids in selected feed materials with gas chromatography-mass spectrometry. Food Addit. Contam. Part A. 2017, 34, 853-863.

Wiedenfeld H., Edgar J.: Toxicity of pyrrolizidine alkaloids to humans and ruminants. Phytochem Rev. 2011, 10, 137–151.