twitter

image1 image1 image1 image1

Problemy związane z interpretacją wyników badań w kierunku pasz genetycznie zmodyfikowanych

Problems related to the interpretation of test results towards genetically modified feed

s. 89

Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek
Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

Przepisy prawa regulują wprowadzanie GMO na rynek żywności i pasz w UE (1, 4), ich etykietowanie (2), kontrolę urzędową (1, 3). Na terenie UE stosowane mogą być wyłącznie GMO dopuszczone na rynek europejski wg przewidzianych procedur autoryzacji, a ich zawartość powyżej 0,9% musi być uwzględniona w składzie produktów na etykietach opakowań jednostkowych lub w opisach partii towarów.

Metody analityczne GMO nie pozwalają na odnoszenie się bezpośrednio do masy próbki badanej, więc % GMO nie dotyczy zawartości w masie próbki, a opisuje ile % analizowanego składnika żywności czy paszy jest zmodyfikowana genetycznie. Wynik badania wskazujący na 37% soi MON 40-3-2 opisuje próbkę w której 37% soi ogółem to soja GMO linii MON 40-3-2, pozostałe 63% soi to soja niemodyfikowana genetycznie. W kwestii składnika ważna jest również zasada, że wynik podawany jest całościowo. Dla próbki, gdzie stwierdzono 0,7% soi MON 40-3-2 i 0,3% soi MON89788 łączna zawartość soi GMO wynosi 1,0%. Próbka, w której zawartość soi MON 40-3-2 wynosi 0,5% i kukurydzy MON 810 0,5% to przypadek dwóch różnych składników i etykietowanie nie jest konieczne, pod warunkiem, że obecność taka jest niezamierzona i technicznie nieunikniona.

Bardzo ważnym aspektem powyższych rozważań jest fakt, że laboratoria GMO nie są laboratoriami wykonującymi oznaczanie zanieczyszczeń botanicznych w paszach. Zanieczyszczenie GMO może mieć formę ziaren roślinnych lub ich części, okrywy nasion, części roślin, pyłu zawierającego elementy GMO, a ma to zasadnicze znaczenie dla rozdziału tych składowych i określenia ich masy. Biorąc pod uwagę granulowaną mieszankę paszową jest to niemożliwe.

Piśmiennictwo:

  1. Rozporządzenie 1829/2003/WE w sprawie zmodyfikowanej genetycznie żywności i paszy. OJ, 2003, L 268, 1-23.
  2. Rozporządzenie 1830/2003/WE dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające Dyrektywę 2001/18/WE. OJ, 2003, L 268, 24-28.
  3. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 619/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli paszy pod kątem występowania materiału genetycznie zmodyfikowanego, dla którego procedura wydawania zezwolenia jest w toku lub dla którego zezwolenie wygasło. OJ, 2013, L 197, 1-12.
  4. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (tekst jednolity). Dz. U. z 2017 r. poz.453, 1-23.
  5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE. OJ, 2009, L 229, 1–28.