twitter

image1 image1 image1 image1

Alternatywne źródła białka paszowego w aspekcie eliminacji soi genetycznie zmodyfikowanej z żywienia zwierząt w Polsce

Alternative sources of feed protein in the aspect of the elimination of genetically modified soy from animal nutrition in Poland

s. 88
Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek
Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

Bez rozwoju produkcji krajowych roślin strączkowych, w tym soi, oraz wspomagania jej rządowymi działaniami finansowymi i prorozwojowymi nie będzie możliwa większa produkcja białka paszowego, przynajmniej w bliskiej perspektywie czasowej. Śruty rzepakowe mają swoje ograniczenia i nie będą w stanie wypełnić w pełni luki po soi GM. Dlatego też rozwój odmian soi możliwych do uprawy w Polsce i edukacja rolników w tym zakresie mają kluczowe znaczenie. Alternatywa w postaci PAP owadów jest nutą przyszłości, a powrót do stosowania PAP uzależniony jest od decyzji politycznych. Dodatkowo fakt powrotu do stosowania PAP może być negatywnie oceniany przez konsumentów ze względów bezpieczeństwa i jakości żywności zwierzęcego pochodzenia.

Piśmiennictwo:

  1. Rozporządzenie 1829/2003/WE w sprawie zmodyfikowanej genetycznie żywności i paszy. OJ, 2003, L 268, 1-23.
  2. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (tekst jednolity). Dz. U. z 2017 r. poz.453, 1-23