twitter

image1 image1 image1 image1

Wykrywanie i identyfikacja DNA przeżuwaczy w surowych ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego

Detection and identification of ruminant DNA in raw animal by-products

s. 90

Anna Weiner, Ilona Paprocka, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Od lutego 2016 r. obowiązuje Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/27 z dnia 13 stycznia 2016 r., zgodnie z którym możliwe jest eksportowanie PAP produkowanego z tkanek innych niż przeżuwacze. W celu zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym konieczne jest wprowadzenie kontroli obejmującej również surowe uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego. Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009, uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego są to całe zwierzęta martwe lub ich części, produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty otrzymane ze zwierząt, nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym także komórki jajowe, zarodki i nasienie. Z względu na fakt, że dotychczas nie było metody pozwalającej na analizę tego rodzaju materiału, podjęto prace zmierzające do dostosowania obowiązującej metody real-time PCR wykorzystywanej do badań pasz.

W badaniu określono granicę wykrywalności na poziomie 0,025% dla DNA przeżuwaczy. Cechy charakterystyczne metody przedstawiono w Tab. 1. W próbkach kontaminowanych produktami ubocznymi przeżuwaczy na niskim poziomie (0,025%) i wysokim poziomie (0,1%) wszystkie uzyskane wyniki zostały oznaczone jako zgodne. Stwierdzono jeden wynik fałszywie dodatni w próbce produktów wieprzowo-drobiowych oraz jeden wynik fałszywie ujemny w próbce produktów wieprzowo-drobiowego kontaminowanego materiałem z przeżuwaczy na poziomie niskim (0,025%). Podsumowując, przedstawiona metoda real-time PCR identyfikacji DNA przeżuwaczy jest czuła, szybka oraz gatunkowo specyficzna. Z tego względu może być ona przydatnym narzędziem stosowanym w rutynowej kontroli obecności białek przeżuwaczy w surowych produktach pochodzenia zwierzęcego.

Piśmiennictwo:

  1. EURL-AP Standard Operating Procedure Detection of ruminant DNA in feed using real-time PCR http://eurl.craw.eu/img/page/sops/EURL-AP%20SOP%20Ruminant%20PCR%20V1.1.pdf
  2. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 2016/27 z dnia 13 stycznia 2016 r. zmieniające załączniki III i IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (L 9/4, 14.01.2016).