twitter

image1 image1 image1 image1

Występowanie przetworzonego białka zwierzęcego w paszach w 2017 roku

The presence of processed animal protein in feed in 2017

s. 91

Anna Weiner, Ilona Paprocka, Martyna Skowronek-Syroka, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

W wyniku wybuchu epidemii BSE wprowadzono przez Komisję Europejską zakaz stosowania przetworzonego białka pochodzenia zwierzęcego w żywieniu zwierząt gospodarskich, w tym przeżuwaczy. Obecnie, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 56/2013 pasze przeznaczone dla zwierząt gospodarskich nie powinny zawierać dodatku mączek mięsno-kostnych uzyskanych od zwierząt lądowych, a w przypadku przeżuwaczy również ze zwierząt wodnych. Jedynie w przypadku nieodsadzonych przeżuwaczy, można stosować preparaty mlekozastępcze wytworzone z mączki rybnej. Natomiast w żywieniu zwierząt akwakultury możliwe jest stosowanie mączek rybnych oraz przetworzonego białka zwierzęcego od zwierząt nieprzeżuwających.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami produkty przetworzonego białka pochodzenia zwierzęcego podlegają ścisłej kontroli laboratoryjnej.

Na ogólna liczbę 243 próbek pasz w 21 (8,64%) próbkach stwierdzono obecność elementów przetworzonego białka zwierzęcego. W próbkach tych wykryto jedynie elementy pochodzące z ryb. W żadnej próbce nie stwierdzono obecności zakazanych elementów pochodzących ze zwierząt lądowych

Piśmiennictwo:

  1. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 56/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające załączniki I i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii.
  2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (L 54/1, 26.02.2009).
  3. Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 51/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do metod analitycznych oznaczania składników pochodzenia zwierzęcego do celów urzędowej kontroli pasz.